بستهنرخاندازه پیام های کتبیمدت اعتبارمعلوم نمودن پیام هافعال نمودن از طریق پیام کتبیغیر فعال نمودن از طریق پیام کتبی
DailyAFA 1510001*789*92#1 to 6765 to 676
Daily MiniAFA 21501*676*4#6 to 6765 to 676
WeeklyAFA 3550007*789*93#2 to 6765 to 676
MonthlyAFA 701000030*789*94#3 to 6765 to 676


بسته ها