بنیاد خیریۀ ام تی ان افغانستان با ۵۰۰ فامیل عودت کننده کمک مواد اولیۀ خوراکی، ادویه و کمپل مینماید

بنیاد خیریۀ ام تی ان افغانستان در ادامۀ کمک های بشردوستانۀ خویش، با ۵۰۰ فامیل عودت کننده که از کشور همسایه پاکستان به کشور باز میگردد کمک مواد اولیۀ خوراکی، ادویه و کمپل مینماید.

این کمک ها در هماهنگی با وزارت محترم امور مهاجرین و عودت کننده گان و سازمان بین المللی مهاجرت یا (IOM) در دفتر ساحوی این اداره در تورخم بر مهاجرین توزیع میگردد، که شامل برنج، روغن، لوبیا، کمپل، مواد لازم کمک های اولیه و بیسکویت برای اطفال مهاجرین میباشد.

آقای هدایت الله زاهد رئیس امور مؤسسه یی شرکت مخابراتی ام تی ان افغانستان در مراسم افتتاح کمک ها گفت که ام تی ان افعانستان همواره از روی رسالت انسانی و ملی خویش دست هموطنان نیازمند را گرفته و این بار نیز لازم دانست که با تعدادی از فامیل های عودت کننده که در شرایط دشوار به کشور بازگشت مینمایند کمک های مواد لازم خوراکی و غیر خوراکی نماید.

آقای زاهد همچنین افزود:” ام تی ان افغانستان در کنار خدمات مخابراتی، در سلسلۀ فعالیت های خیریۀ خویش نیز هموطنان نیازمند را در بخش های مختلف کمک نموده و متعهد است که در این راستا به کمک های خویش ادامه دهد.”

همچنان آقای مهر خدا صبار سرپرست معینیت پلان و پالیسی وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان، از کمک های که ام تی ان افغانستان با فامیل های مهاجرین نموده ابراز امتنان نموده افزود که چنین کمک ها برای مهاجرین و عودت کننده گان خیلی مفید میباشد:” ما از هیأت رهبری ام تی ان افغانستان به ویژه از آقای هدایت الله زاهد و تیم کاری شان تشکر مینمائیم که در این وقت حساس با مهاجرین کمک های مواد لازم مینماید.”

این بار نخست نیست که بنیاد خیریۀ  ام تی ان افغانستان با فامیل های بی بضاعت و مهاجرین کمک مینماید، بنیاد خیریۀ ام تی ان افغانستان قبل از این نیز با هموطنان نیازمند در بخش های گوناگون کمک ها نموده که از آن جمله برای توانمند سازی جوانان فراهم سازی فرصت های آموزش رایگان، ایجاد کتابخانه ها و کمپیوترلب ها، فراهم سازی قرطاسیه و مواد درسی برای متعلمین مکاتب، راه اندازی سیمینار ها جهت ارتقای ظرفیت اساتید مکاتب، بازسازی و رنگ آمیزی پوهنتون ها، مکاتب و مساجد، کمک با دارالایتام ها، راه اندازی کمپاین جهت اهدای خون به بیماران، کمک مواد خوراکی و غیر خوراکی با آسیب دیده گان زلزله و فرستادن تیم های رضاکار صحی به نقاط مختلف کشور در صورت وقوع حوادث طبیعی قابل یادآوری هستند.


Related News