12GB انترنت رایگـــان فقــط برای شـــما!

موبایل ام تی ان را بخرید و در هر ماهِ فصل بهار 4GB انترنت رایگــان بـدست آوریـد.

برای معلوم نمودن انترنت رایگان خویش  #56*789* را دایل نمایید.

سال نو مبارک
با شما در همه جا


Related News