به تمام مشترکین گرامی ما

ام تی ان افغانستان با بیش از 330 کارمند رسمی افتخار دارد که در سراسر کشور به شش میلیون مشترک خدمات عرضه می نماید. ام تی ان گروپ یک کمپنی مستقر در افریقای جنوبی که مالک ام تی ان افغانستان است، در این اواخر برای ام تی ان افغانستان یک پیشنهاد الزامی از M1 New Ventures Limited که ریشه در خاور میانه دارد، دریافت نمود.

منحیث ام تی ان افغانستان، به شما اطمینان می دهیم که تغییر پلان گذاری شده در مالکیت شرکت به هیچ صورت بالای شما، مشترک با ارزش ما تاثیر نخواهد گذاشت. سیمکارت ها، بسته های فعال، صورت حساب مومو و سایر خدمات شما با اعتبار و مصئون باقی خواهند ماند. با گذشت زمان تنها تغییری که وارد میشود یک نام جدید برای شرکت خواهد بود.

تغییر در مالکیت، بخشی از پلان هایی است که ام تی ان گروپ برای نخستین بار دو سال قبل آنرا اعلام نمود که از فعالیت های خویش در منطقه خارج می شود تا بتواند به این ترتیب روی استراتیژی پان-افریقایی خویش تمرکز نماید. بعد از آن، ام تی ان گروپ از فعالیت های خود در سوریه و یمن بطور تدریجی و مسولانه خارج گردید.

ما تحت مالکیت مالکین جدید که دارای دید توسعه تجارت های موفقانه و پایدار بوده و در عین حال به ذینفعان (Stakeholders) ارزش قایل است، تعهد می نماییم که با عرضه بهترین خدماتی که قبلاً به شما ارائه می نمودیم، ادامه دهیم و بحیث یک شهروند مثالی و مسوولانه باقی بمانیم.

با احترامات فایقه

عباد رضا

رئیس عمومی شرکت| ام تی ان افغانستان


Related News