چطور میتوانیم؟


پرسش برای تان پیدا شده؟

۱. 222#* را دایل نمایید
۲. برای ارسال نمودن پول، در مینو گزینۀ ۱ را انتخاب نمایید
۳. برای ارسال پول به کاربر راجسترشده مومو گزینۀ ۱ را انتخاب نمایید
۴. شمارۀ موبایل گیرنده را وارد نمایید
۵. مقدار را وارد نمایید
۶. پین کود موموی خویش را وارد نمایید

شما و گیرنده در موبایل های خویش یک پیام کتبی تاییدی را دریافت خواهید کرد

۱. 222#* را دایل نمایید

۲. برای ارسال پول به کاربر نا راجسترشده مومو گزینۀ ۲ را انتخاب نمایید

۳. شمارۀ موبایل گیرنده را وارد نمایید

۵. مقدار را وارد نمایید

۶. کود مخفی ۶ رقمی را وارد نمایید (برای ارتباط با گیرنده)

۷. پین کود موموی خویش را وارد نمایید

شما و گیرنده در موبایل های خویش یک پیام کتبی تاییدی را دریافت خواهید کرد

۱. 222#* را دایل نمایید
۲. از مینو گزینۀ ۳ را انتخاب نمایید (تادیات)
۳. گزینۀ ۲ را انتخاب نمایید (تادیات پرچون)
۴. گزینۀ ۱ را انتخاب نمایید (پرداخت فروشنده)
۵. شماره فروشنده را وارد نمایید
۶. مقدار را وارد نمایید
۷. پین کود مومو را وارد نمایید
شما و گیرنده در موبایل های خویش یک پیام کتبی تاییدی را دریافت خواهید کرد

۱. 222#* را دایل نمایید
۲. گزینۀ ۵ را از مینو انتخاب نمایید (حساب من)
۳. گزینۀ ۳ تغیر پین کود را انتخاب نمایید
۴. پین کود مومو را وارد نمایید
۵. پین کود جدید را وارد نمایید
۶. پین کود جدید را دوباره وارد نمایید
۷. شما در موبایل خویش یک پیام کتبی دریافت خواهید کرد که نشان میدهد پین کود موموی شما موفقانه تغیر یافت.

۱. 222#* را دایل نمایید
۲. گزینۀ ۵ را از مینو انتخاب نمایید (حساب من)
۳. گزینۀ ۶ تایید پین را انتخاب نمایید
۴. تصدیقات در حال انتظار (لیست) را انتخاب نمایید
۵. برای تایید، پین کود مومو را وارد نمایید
۶. شما در موبایل خویش یک پیام تاییدی را دریافت خواهید کرد

۱. 222#* را دایل نمایید
۲. گزینۀ ۵ را از مینو انتخاب نمایید (حساب من)
۳. گزینۀ ۲ مشاهدۀ وضعیت آخرین معامله را انتخاب نمایید
۴. پین کود مومو را وارد نمایید
۵. شما یک پیام کتبی با لیست آخرین معاملات دریافت خواهید کرد

۱. 222#* را دایل نمایید
۲. گزینۀ ۵ را از مینو انتخاب نمایید (حساب من)
۳. گزینۀ ۵ تغیر زبان را انتخاب نمایید
۴. برای زبان پشتو ۱، برای زبان انگلیسی ۲ و برای زبان دری گزینۀ ۳ را انتخاب نمایید
۵. پین کود را وارد نمایید
شما یک پیام کتبی در موبایل خویش دریافت خواهید کرد که نشان میدهد زبان موفقانه تغیر یافت.

اپلیکیشن MTN MoMo را دانلود نمایید

آخرین نسخه‌ی اپلیکیشن MTN MoMo برای سیستم های iOS و Android قابل دسترس میباشد.

Download from Apple App Store    Download from Google Play store