جدول تعرفۀ ام تی ان مومو

اندازه های خدمات ام تی ان مومو قرار ذیل می باشد

به پول نقد نیاز نیست
فقط با مومو پرداخت نمایید!

222#* را بطور رایگان دایل نمایید.

برای معلومات بیشتر با شماره 799 به تماس شوید
با شما در همه جا

انتقال پول از شخص به شخص دیگر
حد اقل حد اکثر تعرفه
1 50 1.2%
51 100 1.2%
101 250 1.2%
251 500 1.2%
501 1,000 1.2%
1,001 5,000 AFA 50
5,001 10,000 AFA 50
10,001 25,000 AFA 50
25,001 50,000 AFA 50
افزودن پول به حساب مومو
حد اقل حد اکثر تعرفه
1 50 رایگان
51 100 رایگان
101 250 رایگان
251 500 رایگان
501 1,000 رایگان
1,001 5,000 رایگان
5,001 10,000 رایگان
10,001 25,000 رایگان
25,001 50,000 رایگان
50,001 300,000 رایگان
300,001 500,000 رایگان
برداشت پول نقد از حساب مومو
حد اقل حد اکثر تعرفه
1 50 2.50%
51 100 2.50%
101 250 2.50%
251 500 2.50%
501 1,000 2.50%
1,001 5,000 2.50%
5,001 10,000 625 افغانی
10,001 25,000 625 افغانی
25,001 50,000 625 افغانی
50,001 300,000 625 افغانی
300,001 500,000 625 افغانی
پرداخت بل برق
حد اقل حد اکثر تعرفه
هر مقدار هر مقدار رایگان
انتقال پول از حساب بانکی به حساب مومو
تعرفه
رایگان
انتقال پول از حساب مومو به حساب بانکی
تعرفه
0.01%
اشتراک در تمام بسته های ام تی ان
50% دقایق و انترنت اضافی
خریداری کریدت
50% کریدت اضافی
انتقال پول به شخص که مشترک ام تی ان نیست
حد اقل حد اکثر تعرفه
50 1,000 6 افغانی
1,001 5,000 11 افغانی
5,001 7,500 25افغانی

چگونه میتوانیم

اپلیکیشن MTN MoMo را دانلود نمایید

آخرین نسخه‌ی اپلیکیشن MTN MoMo برای سیستم های iOS و Android قابل دسترس میباشد.

Download from Apple App Store    Download from Google Play store