انتقال پول به بانک/انتقال پول از بانک یک خدمت مومو است که کاربران مومو میتوانند با استفاده از آن از حساب موموی خویش به حساب بانکی خویش و از حساب بانکی خویش به حساب موموی خویش در هفت روز هفته بطور ۲۴ ساعته پول انتقال دهد.

برای استفاده از این خدمت کاربر مومو باید در یکی از بانک های همکار ام تی ان حساب بانکی داشته باشد و با مراجعه به بانک همکار حساب بانکی خویش را با حساب موموی خویش وصل سازد.

(وصل سازی حساب بانکی با حساب مومو یک فعالیت یک باره گی است).

از این خدمت چگونه استفاده نماییم؟

انتقال پول به بانک

 • ۲۲۲#* را دایل نمایید
 • خدمات مالی بانکی را انتخاب نمایید
 • ازدیاد پول در حساب بانکی را انتخاب نمایید
 • بانک را انتخاب نمایید
 • مقدار را وارد نمایید
 • پین کود بانک را وارد نمایید
 • پین کود مومو را وارد نمایید

انتقال پول از بانک

 • ۲۲۲#* را دایل نمایید
 • خدمات مالی بانکی را انتخاب نمایید
 • برداشت پول از حساب بانکی را انتخاب نمایید
 • بانک را انتخاب نمایید
 • مقدار را وارد نمایید
 • پین کود بانک را وارد نمایید
 • پین کود مومو را وارد نمایید

چگونه میتوانیم

اپلیکیشن MTN MoMo را دانلود نمایید

آخرین نسخه‌ی اپلیکیشن MTN MoMo برای سیستم های iOS و Android قابل دسترس میباشد.

Download from Apple App Store    Download from Google Play store