1. ۲۲۲#* را دایل نمایید
  2.  گزینۀ ۵ را از مینو انتخاب نمایید (حساب من)
  3.  گزینۀ ۲ مشاهدۀ وضعیت آخرین معامله را انتخاب نمایید
  4.  پین کود مومو را وارد نمایید
  5. شما یک پیام کتبی با لیست آخرین معاملات دریافت خواهید کرد

چگونه میتوانیم

اپلیکیشن MTN MoMo را دانلود نمایید

آخرین نسخه‌ی اپلیکیشن MTN MoMo برای سیستم های iOS و Android قابل دسترس میباشد.

Download from Apple App Store    Download from Google Play store