• ۲۲۲#* را دایل نمایید
  •  گزینۀ ۵ را از مینو انتخاب نمایید (حساب من)
  •  گزینۀ ۶ تایید پین را انتخاب نمایید
  •  تاییدات در حال انتظار را انتخاب نمایید
  • معامله را انتخاب نمایید
  • برای تایید، پین کود مومو را وارد نمایید
  • شما در موبایل خویش یک پیام تاییدی را دریافت خواهید کرد

چگونه میتوانیم

اپلیکیشن MTN MoMo را دانلود نمایید

آخرین نسخه‌ی اپلیکیشن MTN MoMo برای سیستم های iOS و Android قابل دسترس میباشد.

Download from Apple App Store    Download from Google Play store