۱. ۲۲۲#* را دایل نمایید

۲. گزینۀ ۵ را از مینو انتخاب نمایید (حساب من)

۳. گزینۀ ۳ تغیر پین کود را انتخاب نمایید

۴. پین کود مومو را وارد نمایید

۵. پین کود جدید را وارد نمایید

۶. پین کود جدید را دوباره وارد نمایید

شما در موبایل خویش یک پیام کتبی دریافت خواهید کرد که نشان میدهد پین کود موموی شما موفقانه تغیر یافت.

چگونه میتوانیم

اپلیکیشن MTN MoMo را دانلود نمایید

آخرین نسخه‌ی اپلیکیشن MTN MoMo برای سیستم های iOS و Android قابل دسترس میباشد.

Download from Apple App Store    Download from Google Play store