۱. ۲۲۲#* را دایل نمایید

۲. از مینو گزینۀ ۳ را انتخاب نمایید (تادیات)

۳. گزینۀ ۲ را انتخاب نمایید (تادیات پرچون)

۴. گزینۀ ۱ را انتخاب نمایید (پرداخت فروشنده)

۵. شماره فروشنده را وارد نمایید

۶. مقدار را وارد نمایید

۷. پین کود مومو را وارد نمایید

شما و گیرنده در موبایل های خویش یک پیام کتبی تاییدی را دریافت خواهید کرد

چگونه میتوانیم

اپلیکیشن MTN MoMo را دانلود نمایید

آخرین نسخه‌ی اپلیکیشن MTN MoMo برای سیستم های iOS و Android قابل دسترس میباشد.

Download from Apple App Store    Download from Google Play store