چطور می توانیم به شخصی که از ام تی ان مومو استفاده می کند، پول ارسال نماییم؟

۱. ۲۲۲#* را دایل نمایید

۲. برای ارسال نمودن پول، در مینو گزینۀ ۱ را انتخاب نمایید

۳. برای ارسال پول به کاربر راجسترشده مومو گزینۀ ۱ را انتخاب نمایید

۴. شمارۀ موبایل گیرنده را وارد نمایید

۵. مقدار را وارد نمایید

۶. پین کود موموی خویش را وارد نمایید

شما و گیرنده در موبایل های خویش یک پیام کتبی تاییدی را دریافت خواهید کرد

چطور می توانیم به شخصی که از ام تی ان مومو استفاده نمی کند، پول ارسال نماییم؟

۱. ۲۲۲#* را دایل نمایید

۲. برای ارسال پول به شخصی که از مومو استفاده نمی‌کند گزینۀ ۲ را انتخاب نمایید

۳. شمارۀ موبایل گیرنده را وارد نمایید

۵. مقدار را وارد نمایید

۶. کود مخفی ۶ رقمی را وارد نمایید (برای ارتباط با گیرنده)

۷. پین کود موموی خویش را وارد نمایید

شما و گیرنده در موبایل های خویش یک پیام کتبی تاییدی را دریافت خواهید کرد

چگونه میتوانیم

اپلیکیشن MTN MoMo را دانلود نمایید

آخرین نسخه‌ی اپلیکیشن MTN MoMo برای سیستم های iOS و Android قابل دسترس میباشد.

Download from Apple App Store    Download from Google Play store