شما میتوانید حساب ام تی ان موموی خویش را معلوم نماییم

۱. ۲۲۲#* را دایل نمایید

۲. گزینۀ ۵ را از مینو انتخاب نمایید (حساب من)

۳. گزینۀ ۱ را انتخاب نماید

۴. پین کود مومو را وارد نمایید

۵. شما یک پیام کتبی در باره موجودیت حساب موموی خویش دریافت خواهید کرد

چگونه میتوانیم

اپلیکیشن MTN MoMo را دانلود نمایید

آخرین نسخه‌ی اپلیکیشن MTN MoMo برای سیستم های iOS و Android قابل دسترس میباشد.

Download from Apple App Store    Download from Google Play store