پیشرفت ها در تکنالوژی تادیات موبایل به شرکت ها این فرصت مهیا نموده که هزینه های فروشات نقدۀ خویش را کاهش دهد. کمپنی های تولیدی مواد مصرفی که در بازار ها فعالیت دارند از این فرصت نفع بیشتر میبرد، با وصف این که پیشرفت ها در سکتور پرداخت موبایل در تمام بازار ها در سرتاسر جهان بالای شرکت ها نیز تاثیر مثبت دارد. شبکه های موبایل، عرضه کنند های تادیات، تهیه کننده گان پلیتفورم و حکومت ها فرصت خوب برای استفاده از پیشرفت سکتور را دارد.

فرصت مهم برای تادیات تجارتی

تکنالوژی موبایل در عرصۀ خدمات مالی در سر تاسر جهان در حال به وجود آوردن انقلاب است و بعضی از این پیشرفت ها مبنی بر تقاضا و ضرورت مشتری است. با وجود آنکه پیشرفت های اخیر تکنالوژیکی فرصت خوبی را برای تادیات تجارتی، هزینه ها و مجموعه های تجارتی به وجود آورده. در حالی که مسأله تجارت برای کمپنی ها در بازاریکه به شدت در حال پیشرفت است مورد توجه بیشتر است فکر ایجاد Mobile Money رو به ترقی است. حتی در بازار های مترقی فروشات و معاملات اندکی بطور نقده صورت میگیرد

محرک صنعت تادیات موبایل

تادیات تجارتی موبایل برای ایجاد یک ایکو سیستم وسیع تادیات موبایل فرصت فراهم می نماید. کمپنی ها میتوانند با هزینۀ کم از طریق تکنالوژی موبایل مشتریان، فروشنده گان و توزیع کننده ها را تشویق و ترغیب کنند و در معاملات از آنها پول الکترونیکی را بطور یکسان بپذیرند. این تشویق و ترغیب در بین چینل های توزیع در بخش معاملات مالی بطور خاص در بازار های در حال توسعه تأثیر مثبت داشت زیرا مشتریان، فروشنده ها و SME ها بیشتر ترغیب میگردد تا از موبایل های شان برای تادیات و انتقالات پول استفاده کنند.

تسهیلات

 • تادیات بزرگ – پرداخت معاش/پرداخت پول زیاد در یک زمان از طریق mobile money
 • پرداخت بل ها – بل های برق خویش را از طریق mobile money پرداخت نمایید
 • به شرکای کاری خویش بطور آسان پول ارسال و دریافت نمایید
 • بطور آسان و محفوظ به حساب بانکی خویش پول ارسال و دریافت نمایید
 • پرداخت فروشنده – قابلیت پرداخت پول در بدل خریداری اموال و دریافت خدمات گوناگون در یک زمان

دسترسی

 • بطور آسان برای خود حساب مومو ایجاد نمایید
 • زمان بیشتری را صرفه جویی کنید و فرصت های بیشتر را کمایی کنید.
 • از انتظار در صف های طولانی بانک ها جلوگیری کنید آنرا در چهارچوب اقتصاد جدید بیاورید.

صرفه جویی ها

 • تادیات را تسریع نمایید
 • از یک وسیلۀ دریافت خدمات مالی سریع که به آسانی قابل استفاده است لذت ببرید.
 • هزینه های انتقال پول و خدمات مالی را کاهش دهید

اعتماد

 • تدابیر که جهت مصئونیت روی دست گرفته شده از طرف ادارۀ باصلاحیت (د افغانستان بانک) تایید گردیده به این دلیل به مشتریان در مورد امنیت اطمینان مجدد داده میشود.
 • به منظور توسعۀ معاملات مالی همرای بانک ها همکاری دو جانبه وجود دارد.
 • حسابات توسط پین کود ها با نورم های معتبر محفوظ میباشد.

ایمیل آدرس: MoMo.Business@mtn.com

چگونه میتوانیم

اپلیکیشن MTN MoMo را دانلود نمایید

آخرین نسخه‌ی اپلیکیشن MTN MoMo برای سیستم های iOS و Android قابل دسترس میباشد.

Download from Apple App Store    Download from Google Play store