حساب موموی تان را فعال سازید و برای 6 ماه با خرید کریدت و بسته ها از طریق مومو %100 فواید اضافی بدست آورید و به مشتریان مومو بدون هزینه پول ارسال نمایید.

برای استفاده از خدمات مومو شماره #222* را دایل نموده یا از اپلیکیشن MoMo استفاده نمایید.

مشترکین جدید می توانند 30 روز بعد از فعال سازی حساب مومو از این پیشکش مستفید شوند.

چگونه میتوانیم

اپلیکیشن MTN MoMo را دانلود نمایید

آخرین نسخه‌ی اپلیکیشن MTN MoMo برای سیستم های iOS و Android قابل دسترس میباشد.

Download from Apple App Store    Download from Google Play store