حساب موموی تان را فعال سازید و برای 6 ماه با خرید کریدت و بسته ها از طریق مومو %100 فواید اضافی بدست آورید و به مشتریان مومو بدون هزینه پول ارسال نمایید.

برای استفاده از خدمات مومو شماره #222* را دایل نموده یا از اپلیکیشن MoMo استفاده نمایید.

مشترکین جدید می توانند 30 روز بعد از فعال سازی حساب مومو از این پیشکش مستفید شوند.

قیمتمدت اعتبار فواید اضافیمقدار مجموعیفواید اضافیبسته ها
499 افغانی7 روز8400 دقیقه4200 دقیقهماهانه 4200 دقیقه
150 افغانی3 روز1700 دقیقه850 دقیقههفته وار 850 دقیقه
150 افغانی3 روز840 دقیقه420 دقیقههفته وار 420 دقیقه
25 افغانی1 روز170 دقیقه85 دقیقهروزانه 85 دقیقه
5 افغانی1 روز16 دقیقه8 دقیقهروزانه 8 دقیقه
220 افغانی7 روز4GB2GB2GB ماهانه
330 افغانی7 روز6GB3GB3GB ماهانه
440 افغانی7 روز8GB4GB4GB ماهانه
899 افغانی7 روز30GB15GB15GBماهانه
1099 افغانی7 روز40GB20GB20GB ماهانه
1499 افغانی7 روز60GB30GB30GB ماهانه
89 افغانی3 روز1660MB830MB 830MB هفته وار
18 افغانی3 روز340MB170MB170MB هفته وار
15 افغانی1 روز280MB140MB140MB روزانه
5 افغانی1 روز100MB50MB50MB روزانه

چگونه میتوانیم

اپلیکیشن MTN MoMo را دانلود نمایید

آخرین نسخه‌ی اپلیکیشن MTN MoMo برای سیستم های iOS و Android قابل دسترس میباشد.

Download from Apple App Store    Download from Google Play store