ام تی ان اس ام اس منیجر فقط برای شما

برای محصولات و خدمات خویش از طریق پیام کتبی بازاریابی کنید، فقط با یک کلیک از میز کاری خویش پیام های آگاهی دهی ارسال نمایید.

برای معلومات بیشتر:

ایمیل: SMS-Manager.af@mtn.com

شماره تماس: ۷۷۹

بینش های مرتبط