از طریق خدمت کال سنتر مکمل، مجهز، پیشرفته و اختصاصی ما با مشترکین خویش بطور 24 ساعته در ارتباط باشید.

برای معلومات بیشتر به mtnbusiness.af@mtn.com ایمیل ارسال نمایید.

بینش های مرتبط