نرخ های جدید پیش پرداخت

(پیش پرداختنرخ جدید خدمات رومینگ ​ ​ ​ ​ ​

ساحات رومینگ ​ ​

نام های جدید ساحۀ ۱ ساحۀ ۳ ساحۀ ۴ ساحۀ ۵ ساحۀ ۶ ساحۀ 7 ساحۀ ۸
مقصد تماس ساحۀ ام تی ان پاکستان آسیا آفریقا و آسیای میانه اروپا سایر کشورها ستلایت
افغانستان ۵۰ ۸۰ ۱۷۰ ۲۱۰ ۲۶۰ ۳۹۰ ۶۰۰
محلی ۱۸ ۶۰ ۹۰ ۱۰۰ ۱۲۰ ۱۸۰ ۳۶۰
بین المللی ۶۰ ۱۰۰ ۲۲۰ ۲۰۰ ۳۶۰ ۳۸۰ ۹۲۰
پیام کتبی ۲۰ ۳۰ ۴۵ ۵۰ ۶۰ ۷۰ ۱۵۰
تماس های دریافتی ۳۵ ۵۵ ۸۰ ۱۵۰ ۱۲۰ ۲۰۰ ۳۷۰

نرخ های جدید پس پرداخت

(پس پرداختنرخ های جدید خدمات رومنګ

ساحات رومینگ ​ ​ ​

نام های جدید ​ ساحۀ ۱ ساحۀ ۳ ساحۀ ۴ ساحۀ ۵ ساحۀ ۶ ساحۀ 7 ساحۀ ۸
مقصد تماس ​ ساحۀ ام تی ان پاکستان آسیا افریقا و آسیای میانه اروپا سایر کشورها ستلایت
افغانستان ​ ۵۵ ۱۰۰ ۱۵۰ ۱۹۰ ۲۶۰ ۳۳۵ ۷۸۰
محلی ​ ۲۰ ۵۵ ۹۰ ۱۰۰ ۱۲۰ ۱۵۰ ۳۶۰
بین المللی ​ ۶۰ ۱۲۰ ۲۲۰ ۲۰۰ ۲۸۰ ۳۴۰ ۱۰۲۰
پیام های کتبی ​ ۱۵ ۲۵ ۴۰ ۴۰ ۵۰ ۵۰ ۱۱۰
تماس های دریافتی ​ ۳۰ ۵۵ ۸۰ ۱۱۰ ۱۱۰ ۲۰۰ ۲۸۰

بینش های مرتبط