مرحلۀ اول خدمت رومینگ واحد، تمام مشترکین پیش پرداخت ام تی ان که در شش کشور حوزۀ آسیای میانه و افریقای شمالی هستند را قادر می سازد تا به صورت آزادانه از مرز های جغرافیایی عبور و مرور نمایند در حالیکه برای تماس ها و پیام های شان همان قیمت عادی محلی را پرداخت خواهند کرد.

این خدمت همچنان مشترکین را قادر می سازد تا در در هنگام بازدید از هریک از کشور های حوزۀ آسیای میانه و افریقای شمالی که ام تی ان در آن فعالیت دارد، از همان کشور در حساب پیش پرداخت رومینگ خویش کریدیت اضافه نمایند.

این شش کشور حوزۀ آسیای میانه و افریقای شمالی که ام تی ان در آن فعالیت دارد عبارتند از: (افغانستان، ایران، یمن، سودان، قبرس و سوریه)

بینش های مرتبط