مومو | شخصی

نرخ های مومو

 

 

برداشت ها
کمترین رده بیشترین رده تعرفه
50 1,000 10
1,001 5,000 20
5,001 10,000 40
10,001 20,000 50
20,001 150,000 100

 

ازدیاد ها
بیشترین رده تعرفه کمترین رده
1,000 0 50
5,000 0 1,001
10,000 0 5,001
20,000 0
150,000 0