WOWام تی ان

از بسته های ویژه ام تی ان Wow لذت ببرید

بسته های ویژه و هیجان انگیز انترنت، صوتی و ترکیبی را بدست آورید.

برای فعالسازی پیشکش تان #1*247* را دایل نمایید.

برای معلومات بیشتر با شماره 779 به تماس شوید. راجستر نمودن سیمکارت حتمی میباشد.

فقط برای شما