ساحات اولویت ملی

ام تی ان افغانستان بر 500 فامیل نیازمند کمپل توزیع نمود

ام تی ان افغانستان بر 500 فامیل نیازمند کمپل توزیع نمود

ام تی ان افغانستان زیر چتر بنیاد خیریه با 500 فامیل نیازمند که به سبب جنگ ها از مناطق خویش بیجا گردیده 1000 تخته کمپل کمک نمود. ام تی ان به کمک های خویش با افراد نیازمند و پروگرام های بشردوستانه خویش ادامه میدهد.

این کمک ها در هماهنگی کامل با وزارت مهاجرین و عودت کننده گان، وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت شهدا و معلولین صورت گرفت. از طرف وزارت های مذکور 500 فامیل بی بضاعت به ام تی ان افغانستان جهت اخذ کمک ها معرفی گردیده بود که به تاریخ 7 مارچ سال 2017 به این فامیل ها کمپل توزیع گردید.

محترم حسن جابر رییس عمومی و محترم هدایت الله زاهد رییس امور موسسه یی ام تی ان افغانستان در مراسم افتتحاح این کمک ها گفت: “بنیاد خیریه ام تی ان افغانستان این را مسئولیت اخلاقی خویش میداند که در سلسله کمک های خویش به افراد نیازمند وسایل زندگی را مهیا سازد. هدف اساسی تجارت ما بدست آوردن مفاد بیشتر نیست بلکه ما میخواهیم با فراهم سازی امکانات زندگی به افراد نیازمند قلب های آنها را بدست آوریم.” آقای حسن جابر همچنان از مسئولین بنیاد خیریه ام تی ان افغانستان جهت کمک با نیازمندان ابراز امتنان و تشکری نمود.

محترم احمد ولی حکمی معین وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان از آقای حسن جابر رییس عمومی و آقای هدایت الله زاهد رییس امور موسسه یی ام تی ان افغانستان تشکری نموده گفت: “ام تی ان افغانستان همواره در شرایط حساس در خدمت مردم افغانستان بوده. من از این اقدام ام تی ان قدردانی می نمایم و از سایر اعضای سکتور خصوصی نیز تقاضا مینمایم که راه ام تی ان را تعقیب نماید و در راستای تامین نیازمندی های فامیل های بی بضاعت همکاری نمایند.”

این بار نخست نیست که ام تی ان چنین پروگرام ها را راه اندازی می نماید، قبل از این نیز ام تی ان با افراد نیازمند کمک های توزیع کمپل نموده بود، برای 500 متعلم زمینه تعلیم رایگان را فراهم نموده که نتیجه خوب داشت.

قابل یادآوری است که بنیاد خیریه ام تی ان زیر چتر ام تی ان افغانستان ایجاد گردیده که در بخش های گوناگون می نماید؛ مانند فراهم سازی زمینه تعلیم برای جوانان جهت توانمند سازی آنها، ایجاد مرکز ارتقای ظرفیت جوانان در معینیت امور جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ و ایجاد کمپیوترلب در ریاست امور جوانان ولایت هرات.

علاوه بر این بنیاد خیریه ام تی ان افغانستان برای متعلمین بی سرپرست و اساتید مکاتب کمپیوتر لب ها را ایجاد نموده، مکاتب و پوهنتون ها را رنگ آمیزی و بازسازی نموده، برای متعلمین مکاتب مواد و محیط تعلیمی رایگان را فراهم ساخته و در شهر کابل سیمینار های آموزش رایگان کمپیوتر را راه اندازی نموده.

بنیاد خیریه ام تی ان علاوه بر این در بخش های ذیل با افراد و اقشار نیازمند کمک ها نموده؛ کمک مواد غذایی و غیر غدایی با ۵۰۰ فامیل عودت کننده، اهدای خون به بیماران کانگو و تلسیمیا، توزیع لباس های گرم، کمپل و سایر کمک ها با فامیل های بیجاشده.

همچنان بنیاد خیریه ام تی ان در جریان کمپاین 21 روزه خویش در رنگ آمیزی و بازسازی مساجد، مکاتب و پوهنتون ها نقش فعال را ایفا می نماید. این کمپاین هر سال به تایخ 21 جون در کشور های که ام تی ان در آن فعالیت های مخابراتی عرضه می نماید آغاز میگردد و 21 روز ادامه می یابد.

Related Spotlights