۲۱ روز مواظبت یلو

ام تی ان افغانستان روز مواظبت یلو را برای جوانان افغان برگزار نمود

ام تی ان افغانستان روز مواظبت یلو را برای جوانان افغان برگزار نمود

ام تی ان افغانستان روز مواظبت یلوی ام تی ان را به تاریخ 20 جون سال 2019 در دفتر مرکزی این شرکت واقع شهر کابل از طریق کمپاین سالانۀ مواظبت یلو برگزار نمود. هدف از این روز کاهش سطح فقر و بی کاری، مبارزه علیه اعتیاد مواد مخدر و قاچاق انسانی در افغانستان میباشد که عواقب خطرناک و مهلک در پی دارد.

در این محفل پروفیسور شفیع شریفی رییس انستیتیوت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، آقای لایق شاه ځدران رییس رضاکاران و امور فرهنگی معینیت امور جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ، نمایندگان سایر ادارات دولتی و غیر دولتی و جوانان از اقشار مختلف، پوهنتون ها،‌ ادارات و جوامع مدنی اشتراک نموده بودند.

در بخش نخست پروگرام آقای عباد رضا رییس شرکت مخابراتی ام تی ان افغانستان سخنان مهم خویش را به حاضرین ارائه نموده گفت: «ام تی ان افغانستان منحیث یک شبکۀ مخابراتی همواره جهت توانمند سازی جوانان گام های موثر برداشته و متعهد است که برای آنها جهت ترقی بیشتر و رسیدن به خودکفایی فرصت های بیشتر را فراهم نمایند.»

وی افزود ما از طریق استخدام مستقیم و شرکای کاری خویش که شامل تهیه کننده گان، توزیع کننده گان و عرضه کننده گان خدمات میباشند،‌ بیشتر از 10،000 فرصت کاری را فراهم نموده ایم و همچنان در پلان داریم که در آیندۀ نزدیک خدمات Mobile Money (مو مو) که با ترویج ایکو سیستم غیر پولی که مسلماً تاثیر مستقیم و غیر مستقیم بالای اقتصاد خواهد داشت راه اندازی نماییم، مشترکین با استفاده از خدمت Mobile Money (مو مو) قادر به ارسال و دریافت پول بطور آسان و مصؤن، پرداخت بل ها، ازدیاد و برداشت پول نقد در حساب و دریافت سایر خدمات جدید خواهد بود که ما هنگام راه اندازی این خدمت به تفصیل روی آن صحبت خواهیم کرد، به اطمینان گفته میتوانیم که ام تی ان با آغاز نمودن خدمات Mobile Money (مو مو)  در دور نخست نزدیک به 5000 فرصت کاری را فراهم خواهیم نمود.

همچنان آقای لایق شاه ځدران رییس رضاکاران و امور فرهنگی معینیت امور جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ گفت: «قبل از همه، از بنیاد خیریۀ ام تی ان افغانستان ابراز تشکری می نمایم که بر مسایل مرتبط به رشد کاری جوانان که نقش اساسی در امر خودکفایی آنها ایفا مینماید تمرکز دارد.» وی همچنان افزود،‌ از آن جاییکه جوانان 60٪ نفوس کشور را تشکیل میدهد،‌ پس اگر ما بر رشد جوانان تمرکز نماییم بدین معنا است که بخش بزرگ جامعه را پوشش داده ایم.

متعاقباً آقای هدایت الله زاهد رییس امور موسسه یی ام تی ان افغانستان سخنرانی نموده گفت: «ام تی ان افغانستان از آغاز خدمات مخابراتی خود، جوانان افغان را در بخش های مختلف کمک نموده که فراهم نمودن زمینۀ آموزش رایگان،‌ اهدای بورسیه های طویل مدت و کوتاه مدت در رشته های مختلف،‌ ایجاد مرکز مجهز ارتقای ظرفیت جوانان در معینیت امور جوانان، ایجاد یک مرکز مجهز تکنالوژی معلوماتی در ریاست امور جوانان ولایت هرات تا جوانان این ولایت بتوانند در بخش های مختلف و مورد علاقۀ خود به گونۀ رایگان مطالعه و تحقیق نمایند،‌ از موارد درشت و قابل یاد آوری هستند.

وی همچنان افزود، ما در ولایات کابل و ننگرهار جهت پیشرفت جوانان پروگرام های آموزشی را راه اندازی نمودیم و سافتویر ها، هاردویر ها و دیگر مواد لازم را نیز در اختیار آنان قرار دادیم. علاوه بر خدمات متذکره که از طرف بنیاد خیریۀ ام تی ان افغانستان صورت گرفته، ام تی ان افغانستان به تازه گی یک مرکز جدید و مجهز تحقیقاتی را بنام «مرکز تحقیقاتی تکنالوژی معلوماتی ام تی ان» در انستیتیوت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی ایجاد نموده که در حضورداشت رسانه ها و مسوولین شرکت مخابراتی ام تی ان و انستیتیوت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی به گونۀ‌ رسمی افتتاح خواهد شد‌. با استفاده از این مرکز، جوانان افغان میتوانند مطالعات نظری خویش را تجربه و عملی نمایند.

در اخیر، پروفیسور شفیع شریفی رییس انستیتیوت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی در سخنان خود گفت: «با وجودیکه ام تی ان افغانستان در راستای رشد جوانان افغان کار های زیاد را انجام داده اما در این عرصه کار های بیشتر باید صورت گیرد، به همین دلیل من بالای دیگر شرکت هایی که در سکتور خصوصی فعالیت مینمایند و سایر ادارات دولتی و غیر دولتی تقاضا میکنم که راه ام تی ان را تعقیب نمایند و برای توانمند سازی جوانان که در بهبود و توسعۀ کشور حیاتی میباشد تلاش نمایند.

در قسمت اخیر این پروگرام، تعدادی از جوانان تیم های شرکت کننده، از شرکت مخابراتی ام تی ان ابراز امتنان نمود که چنین محفل را به هدف پیشرفت جوانان برگزار نموده. آنها گفتند چنین محافل برایشان اهمیت خاص دارد زیرا برای آنان تجارب جدید میشوند.

بر اساس تقسیم اوقات پلان شده،‌ اشتراک کننده گان روز مواظبت یلوی ام تی ان بطور گروهی بحث و تبادل نظر نموده و نظریات شانرا در رابطه به موضوع روز ابراز داشتند که بعداً با ادارات دولتی مربوطه رسماً شریک خواهد شد.

بنیاد خیریۀ ام تی ان افغانستان قبل از این به هزاران متعلم با تهیۀ بورسیه ها فرصت های آموزشی را در ادارات تعلیمی و مراکز ارتقای ظرفیت فراهم نموده،‌ علاوه بر این جهت ارتقای ظرفیت جوانان سیمینار های آموزشي، کتابخانه ها و کمپیوتر لب ها را ایجاد نموده است. ام تی ان همچنان با افراد واجد شرایط از طریق توزیع مواد خوراکی و غیر خوراکی و راه اندازی کمپاین های اهدای خون نیز استعانت نموده است.

Related Spotlights