تعلیم

ام تی ان افغانستان 500 بورسیۀ آموزشی دیگر را به جوانان افغان تهیه میکند

ام تی ان افغانستان 500 بورسیۀ آموزشی دیگر را به جوانان افغان تهیه میکند

ام تی ان افغانستان زیر چتر بنیاد ام تی ان به 500 تن جوان افغان اعم از زن و مرد در رشته های مختلف  فرصت های تحصیلی رایگان مهیا نموده، هدف از این ابتکار کمک با جوانانی است که میخواهند در رشته های مختلف تحصیلات خویش را ادامه دهند اما نسبت به مشکلات اقتصادی و عاید کم فامیلی نمیتوانند به مصارف شخصی به تحصیلات شان ادامه دهند.

این برنامه در هماهنگی کامل با معینیت محترم امور جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ، وزارت معارف و شعبات ساحوی آن در سرتاسر شهر کابل راه اندازی گردیده که از این طریق نهاد های متذکره 1500 تن متعلم را جهت امتحان شمولیت از ساحات مختلف شهر کابل معرفی نموده اند، امتحان شمولیت به تاریخ 28 اکتوبر سال 2016 تحت نظارت مسوولین انستیتیوت شاهین و ام تی ان افغانستان به گونۀ شفاف و مسلکی برگزار گردید.

در نتیجه از میان 1500 تن متعلم 500 تن آنها موفق شدند تا فرصت فراگیری آموزش رایگان یکساله در رشته های تکنالوژی معلوماتی (DIT)، دیپلوم در زبان انگلیسی (DEL) و دیپلوم در ادارۀ تجارت (DBA) را بدست آورند. این پروگرام تعلیمی در انستیتیوت شاهین توسط استادان مجرب و مسلکی پیش برده میشود، شاهین یکی از انستیتیوت های معتبر با اساتید مجرب است که در ناحیۀ‌ هشتم شهر کابل موقعیت دارد و دارای اسناد معتبر از وزارت معارف و ادارۀ آیسا میباشد.

آقای حسن جابر رییس عمومی و هدایت الله زاهد رییس امور موسسه یی شرکت مخابراتی ام تی ان افغانستان در مراسم افتتاح این پروگرام گفت:

«ام تی ان افغانستان در این شرایط حساس ارزش و اهمیت تعلیم و پیشرفت جوانان را درک نموده و همین دلیل است که برای آنها فرصت های آموزش رایگان و با کیفیت را مهیا مینماید، وی در ادامه افزود: ام تی ان همواره تلاش های خود را جهت رقم زدن آیندۀ درخشان جوانان جاری نگهداشته، زیرا جوانان سرمایۀ اصلی کشور ما میباشد».

نمایندۀ محترم وزارت معارف در این مراسم گفت: “برای من جای بسا خرسندی است که در چنین محافل که در آن بر تعلیم و رشد جوانان تمرکز میشود اشتراک می نمایم. همانطوریکه شما میدانید تعلیم در پیشرفت و توسعه جوانان نقش کلیدی دارد و سرمایه گذاری روی جوانان نه تنها کمک با آنها و فامیل هایشان است بلکه در حقیقت این در رشد اقتصادی و تعلیمی تمام کشور مفید واقع میشود. من از این اقدام ام تی ان استقبال

می کنم و با استفاده از فرصت از دیگر شرکت ها و سکتور خصوصی میخواهم که راه ام تی ان را تعقیب نمایند و در پیشرفت جوانان همکاری کنند.”

این بار نخست نیست که ام تی ان افغانستان چنین پروگرام تعلیمی را راه اندازی مینماید، بلکه قبل از این نیز برای 290 تن از متعلمین واجد شرایط اعم از مرد و زن فرصت های تعلیمی رایگان را در انستیتیوت متذکره مهیا ساخته که نتیجۀ آن موثر و مفید بود.

قابل یاد آوری میباشد که بنیاد ام تی ان زیر چتر شرکت مخابراتی ام تی ان افغانستان ایجاد گردیده که در بخش های گوناگون جهت پیشرفت و ترقی جامعه فعالیت مینماید و از طریق مهیا نمودن فرصت های آموزشی رایگان، ایجاد مرکز ارتقای ظرفیت مجهز به وسایل عصری در معینیت امور جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ و ایجاد کمپیوتر لب برای جوانان در ریاست امور جوانان ولایت هرات در راستای توانمند سازی جوانان گام های موثر را برداشته.

علاوه بر این ام تی ان افغانستان با ایجاد کمپیوتر لب های مجهز برای متعلمین بی سرپرست و معلمین مکاتب، ترمیم و رنگ آمیزی مکاتب و پوهنتون ها، تهیۀ صنوف و مواد درسی رایگان برای متعلمین مکاتب، و دایر نمودن سیمینار های آموزشی رایگان کمپیوتر در شهر کابل در راستای پیشرفت جامعه نقش بارز را ایفا نموده. در کنار این، کمک با افراد نیازمند بخشی از فعالیت های خیریۀ ام تی ان بوده که از جمله کمک مواد اولیه غذایی و غیر غذایی با بیجا شده گان و عودت کننده گان، اهدای خون به بیماران کانگو و تلسیمیا، کمک لباس های زمستانی، کمپل و دیگر مواد ضروری به خانواده های بیجا شدۀ داخلی نیز بخشی از فعالیت های کمپیان 21 روزه مواظبت یلو است که در 21 کشور تحت پوشش خدمات مخابراتی ام تی ان همه ساله به تاریخ اول جون آغاز میگردد و الی 21 روز ادامه می یابد.

Related Spotlights