ام تی ان افغانستان 600 بورسیۀ آموزشی دیگر را به جوانان افغان تهیه میکند

ام تی ان افغانستان 600 بورسیۀ آموزشی دیگر را به جوانان افغان تهیه میکند

ام تی ان افغانستان زیر چتر بنیاد ام تی ان به 600 تن جوان افغان اعم از زن و مرد در رشته های مختلف  فرصت های تحصیلی رایگان را مهیا نموده، هدف از این ابتکار کمک با جوانانی است که میخواهند در رشته های مختلف تحصیلات خویش را ادامه دهند اما نسبت به مشکلات اقتصادی و عاید کم فامیلی نمیتوانند به مصارف شخصی به تحصیلات شان ادامه دهند.

این برنامه در هماهنگی کامل با معینیت محترم امور جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ، وزارت معارف و شعبات ساحوی آن در سرتاسر شهر کابل راه اندازی گردیده که از این طریق نهاد های متذکره 2500 متعلم را جهت امتحان شمولیت از ساحات مختلف شهر کابل معرفی نموده اند، امتحان شمولیت به تاریخ 2 نومبر سال 2017 با حضور محترم کمال سادات معین امور جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ و مسوولین انستیتیوت شاهین و ام تی ان افغانستان به گونۀ شفاف و مسلکی برگزار گردید.

در نتیجه از میان 2500 تن متعلم 600 تن آنها موفق شدند تا فرصت فراگیری آموزش رایگان را بدست آورند. از آن جمله 500 تن شان فرصت آموزش رایگان یکساله در رشته های تکنالوژی معلوماتی (DIT)، دیپلوم در زبان انگلیسی (DEL) و 100 آنها فرصت آموزش دو ساله در بخش ادارۀ تجارت (DBA) را بدست آوردند.

این پروگرام تعلیمی در انستیتیوت شاهین توسط استادان مجرب و مسلکی پیش برده میشود، شاهین یکی از انستیتیوت های معتبر است که در ناحیۀ‌ هشتم شهر کابل موقعیت دارد و دارای اسناد معتبر از وزارت معارف و ادارۀ آیسا میباشد.

آقای هدایت الله زاهد رییس امور موسسه یی شرکت مخابراتی ام تی ان به نماینده گی آقای عباد رضا رییس عمومی (CEO) این شرکت در مراسم افتتاح این پروگرام گفت:

«ام تی ان افغانستان در این شرایط حساس ارزش و اهمیت تعلیم و پیشرفت جوانان را درک نموده و همین دلیل است که برای آنها فرصت های آموزش رایگان و با کیفیت را مهیا مینماید، وی در ادامه افزود: ام تی ان همواره تلاش های خود را جهت رقم زدن آیندۀ درخشان جوانان جاری نگهداشته، زیرا جوانان سرمایۀ اصلی کشور ما میباشد».

آقای کمال سادات معین امور جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ از این پروگرام تعلیمی توصیف به عمل آورد و افزود که ام تی ان افغانستان همواره نسل جوان را یاری نموده تا جهت رقم زدن آیندۀ درخشان خویش گام های موثر بردارند و در آینده رهبری کشور و نسل های بعدی را بدوش گیرند.

این بار نخست نیست که ام تی ان افغانستان چنین پروگرام تعلیمی را راه اندازی مینماید، بلکه قبل از این نیز برای 500 تن از متعلمین واجد شرایط اعم از مرد و زن فرصت های تعلیمی رایگان را در انستیتیوت متذکره مهیا ساخته که نتیجۀ آن موثر و مفید بود.

قابل یاد آوری میباشد که بنیاد ام تی ان زیر چتر شرکت مخابراتی ام تی ان افغانستان ایجاد گردیده که در بخش های گوناگون جهت پیشرفت و ترقی جامعه فعالیت مینماید و از طریق مهیا نمودن فرصت های آموزشی رایگان، ایجاد مرکز ارتقای ظرفیت مجهز به وسایل عصری در معینیت امور جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ و ایجاد کمپیوتر لب برای جوانان در ریاست امور جوانان ولایت هرات در راستای توانمند سازی جوانان گام های موثر را برداشته.

علاوه بر این ام تی ان افغانستان با ایجاد کمپیوتر لب های مجهز برای متعلمین بی سرپرست و معلمین مکاتب، ترمیم و رنگ آمیزی مکاتب و پوهنتون ها، تهیۀ صنوف و مواد درسی رایگان برای متعلمین مکاتب، و دایر نمودن سیمینار های آموزشی رایگان کمپیوتر در شهر کابل در راستای پیشرفت جامعه نقش بارز را ایفا نموده. در کنار این، کمک با افراد نیازمند بخشی از فعالیت های خیریۀ ام تی ان بوده که از جمله کمک مواد اولیه غذایی و غیر غذایی با ۵۰۰ تن عودت کننده، اهدای خون به بیماران کانگو و تلسیمیا، کمک لباس های زمستانی، کمپل و دیگر مواد ضروری به خانواده های بیجا شدۀ داخلی قابل یاد آوری هستند.

همچنان بنیاد ام تی ان در جریان کمپاین ۲۱ روزۀ خویش در ترمیم و توسعۀ مساجد، پوهنتون ها و مکاتب سهم فعال دارد، این کمپاین هر سال از اول ماه جون اغاز میگردد و برای ۲۱ روز در تمام ۲۱ کشوریکه ام تی ان در آن خدمات مخابراتی ارائه مینماید ادامه می یابد.

Related Spotlights