صحت

بنیاد خیریه ام تی ان با 15 شفاخانه 1200 تخته البسه بستر که مشمول بالشت، دوشک و پوش دوشک میباشد کمک کرد

بنیاد خیریه ام تی ان با 15 شفاخانه 1200 تخته البسه بستر که مشمول بالشت، دوشک و پوش دوشک میباشد کمک کرد

بنیاد خیریه ام تی ان با 15 شفاخانه ولایتی 1200 تخته البسه بستر کمک کرد که شامل بالشت، دوشک و پوش دوشک میشود. هدف از این کمک ها کمک در راستای حفظ الصحه شفاخانه ها و همکاری در بخش تامین نیازمندی های شفاخانه ها گفته میشود تا برای بیماران یک محیط پاک مهیا گردد. این روند کمک رسانی در

هم آهنگی نزدیک با وزارت صحت عامه آغاز گردیده که از طرف وزارت نامبرده 14 شفاخانه دوردست و شفاخانه جمهوریت در کابل جهت دریافت کمک ها معرفی گردیده.

این کمک به تاریخ 17 دسمبر سال 2017 به وزارت محترم صحت عامه افغانستان تسلیم داده شد. محترم هدایت الله زاهد رییس امور موسسه یی ام تی ان افغانستان گفت: “همانگونه که ام تی ان افغانستان نیازمندی های مردم خویش را اولویت بندی نموده این بار خواست برای هموطنان بیمار خویش در راستای مهیا ساختن محیط پاک که برابر با معیار های حفظ الصحه باشد اقدام نماید. میدانیم که این مسوولیت اخلاقی ما است که با هموطنان خویش در تمام بخش های زندگی کمک کنیم.”

حکیم نوری سرپرست ریاست هماهنگی وزارت صحت عامه بابت کمک با 15 شفاخانه کشور و سایر کمک های ام تی ان ابراز امتنان و تشکری نمود.

این بار نخست نیست که ام تی ان در بخش صحت چنین پروژه ها را راه اندازی می نماید بلکه قبل از این نیز بنیاد خیریه ام تی ان پروژه هایی را عملی نموده بطور مثال؛ فراهم سازی وسایل آموزشی رایگان، توزیع کمپل به بیجا شده گان داخلی و آسیب دیده گان جنگ ها، اهدای خون به بیماران کانگو و تلیسیمیا نیز بخش های از کمک های بنیاد ام تی ان بوده که در آینده نیز ادامه خواهد داشت.

Related Spotlights