اتل

با اتل شما هم قهرمان شوید

با اتل شما هم قهرمان شوید

ما با هم یکجا خوب هستیم

با ام تی ان اتل شما میتوانید بسته های صوتی و انترنت دلخواه خویش را ایجاد نمایید.

247#* را دایل نمایید و بستۀ دلخواه خویش را ایجاد نمایید.

برای تغیر نمودن بستۀ فعلی خویش به اتل در بدل 30 افغانی *775#  را دایل نمایید.

با شما در همه جا