بسته ها

بسته های انترنت

مرور کلی:

ام تی ان می داند که در جهان برجسته و جدید دیجیتالی، انترنت نقش مهمی را در زندگی ما بازی می کند. به همین خاطر شما میتوانید از طریق بسته های پیش پرداخت انترنت ام تی ان، در هرجای که باشید با انترنت وصل شوید. بسته های  مورد نیاز خویش را انتخاب کنید و از بازدید از صفحات انترنتی، چت کردن، داونلود کردن و ایمیل لذت ببرید. ما بسته های انترنتی روزانه، هفته وار، ماهانه و بسته های شبانه را پیشکش میکنیم.  

انترنت بیشتر، فواید بیشتر
بسته های انترنتی ام تی ان فقط برای شما
دربسته های جدید 8 جی بی و 30 جی بی ماهوار انترنت ما اشتراک نمایید.
حالا شما میتوانید برای فعال سازی بسته های انترنت یکی ازگزینه های ذیل را انتخاب نمایید.
1-تجدید خودکار
2-یکبار فعال نمودن
برای غیرفعال نمودن بسته های انترنت D را به 344 ارسال نمایید.

نام بسته اندازه نرخ مدت اعتبار فعال کردن غیر فعال کردن معلوم نمودن اندازه و مدت اعتبار انترنت تجدید خودکار
یک ساعته 1200 ام بی 15 افغانی 1 ساعت 61#*344* 8#*344* 7#*344* بلی
روزانه 100 ام بی 15 افغانی 24 ساعت 12#*344* 8#*344* 7#*344* بلی
هفته وار 500 ام بی 89 افغانی 7 روز 22#*344* 8#*344* 7#*344* بلی
ماهوار 1 1 جی بی 299 افغانی 30 روز 30#*344* 8#*344* 7#*344* بلی
ماهوار 2 2 جی بی 399 افغانی 30 روز 31#*344* 8#*344* 7#*344* بلی
ماهوار 3 4 جی بی 499 افغانی 30 روز 32#*344* 8#*344* 7#*344* بلی
ماهوار 4 8 جی بی 725 افغانی 30 روز 33#*344* 8#*344* 7#*344* بلی
ماهوار 5 15 جی بی 1399 افغانی 30 روز 34#*344* 8#*344* 7#*344* بلی
ماهوار 6 30جی بی 2699افغانی 30 روز 36#*344* 8#*344* 7#*344* بلی
شبانه 1 1 جی بی 25 افغانی 1 شب 41#*344* 8#*344* 7#*344* بلی
شبانه 2 10 جی بی 175 افغانی 30 شب 42#*344* 8#*344* 7#*344* بلی
بستۀ اجتماعی روزانه 50 ام بی 5 افغانی 24 ساعت 511#*344* 8#*344* 8#*344* بلی
بستۀ اجتماعی هفته وار 150 ام بی 18 افغانی 7 روز 512#*344* 8#*344* 7#*344* بلی
بستۀ اجتماعی ماهوار 460 ام بی 50 افغانی 30 روز 513#*344* 8#*344* 7#*344* بلیبسته های انترنت ام تی ان