بسته ها

بسته های پیام کتبی

مرور کلی

آیا شما پیام های کتبی زیاد ارسال می کنید؟ پس با بسته های پیام های کتبی ما می توانید به هر قدری که خواسته باشید به سایر مشتریان ام تی ان پیام ارسال کنید و از آن لذت ببرید. بستۀ دلخواه تان را انتخاب کنید و در یکی از بسته های روزانه، هفته وار و یا ماهانۀ ما اشتراک نمایید.

غیر فعال نمودن از طریق پیام کتبیفعال نمودن از طریق پیام کتبیمعلوم نمودن پیام هامدت اعتباراندازه پیام های کتبینرخبسته
5 را به 676 ارسال نمایید1 را به 676 ارسال نمایید*789*92#یک روز100015 افغانیروزانه
5 را به 676 ارسال نمایید6 را به 676 ارسال نمایید*676*4#یک روز1502 افغانیروزانه کوچک
5 را به 676 ارسال نمایید2 را به 676 ارسال نمایید*789*93#7روز500035 افغانیهفته وار
5 را به 676 ارسال نمایید3 را به 676 ارسال نمایید*789*94#30روز1000070افغانیماهواربسته های پیام ام تی ان