بسته ها

بسته های صوتی

مرور کلی

ما میدانیم که در تماس بودن با فامیل و دوستان تان برای شما مهم است. به همین خاطر است که ما بسته های تماس و پیام های کتبی را پیشکش می کنیم. با پرداخت یک قیمت، پیام ها و دقایق تماس را بدست آرید و با عزیزان تان با پول کم تماس بگیرید. از بسته های روزانه، هفته وار و ماهانه مطابق نیاز تان انتخاب کنید.

چطور کار میکند:

برای اشتراک در بسته های صوتی ام تی ان #247* را دایل نمایید و رهنمایی ها را تعقیب کنید.

برای غیر فعال نمودن بسته های صوتی ذیل U را به 247 ارسال نمایید و یا #247* را دایل نمایید و با 5 پاسخ دهید.

بسته عدد فعال ساختن شماره ارسالی فیس روزانه به افغانی دقایق رایگان هزینه فی دقیقه
یک ساعته 1 247 10 50 0.2
روزانه 1 7 247 5 8 0.63
روزانه 2 2 247 25 85 0.29
هفته وار 4 247 100 افغانی 420 0.25
چهارده روزه 9 247 150 افغانی 850 0.18
ماهانه 5 247 200 افغانی 1100 0.18
ماهانه 8 247 499 افغانی 4200 0.12بسته های صوتی ام تی ان