تماس و پیام های صوتی

نغمات تماس گیرنده

با خدمت نغمات تماس گیرنده ام تی ان (CRBT) مشترکین می توانند به عوض زنگ معمولی یا صدای بیپ یک زنگ تماس شخصی را برای تماس گیرندگان تنظیم نمایند. ما به منظور بهبود تجربه مشترکین، افزایش مشترکین خدمت نغمات تماس گیرنده و افزایش عاید، پلیتفورم جدید نغمات تماس گیرنده (در موبایل) را با ویژه گی های جدید طراحی نمودیم مانند (نغمه نام، آذان و بسته های نغمات تماس گیرنده) و همچنان نرخ های موجود نغمات تماس گیرنده را تغییر دادیم. خدمت جدید نغمات تماس گیرنده از طریق خدمت صوتی، پیام های کتبی، مینیوی مشترک و پورتل ویب در سه زبان انگلیسي، دری و پشتو قابل دسترس است.

 

با خدمت نغمات تماس گیرنده (CRBT) ام تی ان مشترکین می توانند برای تماس گیرنده گان به عوض زنگ معمولی یا صدای بیپ نغمه تماس گیرنده تنظیم نمایند

این خدمت به زبان های دری، پشتو و انگلیسي از طریق کود خدمت صوتی 8863، از طریق پیام کتبی [ارسال نمودن Reg به شماره 8863] و از طریق کود مشترک #886* قابل دسترس است

خدمت نغمات تماس گیرنده از راه های ذیل فعال می گردد؛ خدمت صوتی: شماره 8863 را دایل نمایید و رهنمایی های صوتی را تعقیب کنید. پیام کتبی: در صفحه پیام “Reg” نوشته و به کود کوتاه 63 ارسال نمایید. مینیوی مشترک: کود #886* را دایل نمایید و رهنمایی ها را تعقیب کنید ویب: روی لینک ذیل کلیک نموده و رهنمایی ها را تعقیب کنید: Callertunes.mtn.com.af کود مشترک فعالسازی مستقیم: #13*886* را دایل نمایید

خدمت نغمات تماس گیرنده از راه های ذیل فعال می گردد:

خدمت صوتی: کود کوتاه 8863 را دایل نمایید و رهنمایی های صوتی را تعقیب نمایید

پیام کتبی: ”Reg“ را به کود کوتاه 63 ارسال کنید

مینیوی مشترک: کود مینیوی مشترک #886* را دایل نمایید و رهنمایی ها را تعقیب کنید

ویب: روی لینک ذیل کلیک کنید و رهنمایی ها را تعقیب کنید: Callertunes.mtn.com.af کود مشترک فعالسازی مستقیم: 13#*886* را دایل نمایید

برای فعالسازی این خدمت، شما باید در حساب اصلی خویش 10 افغانی داشته باشید

مطالب/نغمه تماس گیرنده را می توانید از راه های ذیل دانلود نمایید. خدمت صوتی: کود کوتاه صوتی 8863 را دایل نمایید، نغمه دلخواه تان را انتخاب نمایید و رهنمایی های بیشتر را تعقیب کنید

مینیوی مشترک: کود کوتاه #886* را دایل نمایید، نغمه دلخواه تان را انتخاب کنید و رهنمایی های بیشتر را تعقیب نمایید. پیام کتبی: در صفحه پیام Gets <فاصله> کود نغمه نوشته و به کود کوتاه 8863 ارسال نمایید. کود فعالسازی مستقیم: برای نغمه تعیین شده از طرف سیستم کود فعالسازی مستقیم #*886* را دایل نمایید: #12*886* را دایل نمایید

ویب سایت: روی لینک ذیل کلیک کنید و رهنمایی ها را تعقیب نمایید: Callertunes.mtn.com.af

دانلود نمودن یک مطلب/نغمه تماس گیرنده 10 افغانی هزینه دارد.

نخیر. مطلب/ نغمه تماس گیرنده قابل تجدید نیست.

بلی. اشتراک در خدمت نغمات تماس گیرنده قابل تجدید است. هزینه اشتراک برای 30 روز 10 افغانی می باشد، یا در صورتیکه مشترک در حساب خویش 10 افغانی نداشته باشد هزینه های بازگشتی وضع خواهد شد. برای جزئیات بیشتر به جدول ذیل مراجعه نمایید.

CRBT Subscription Charges
No Subscription Charges Validity
1 AFA 10 30 Days
2 AFA 7 15 Days
3 AFA 5 7 Days
4 AFA 1 1 Day

: تمام مطالب/نغمات تماس گیرنده که از طریق هر چینل دانلود می‌شوند، برای همه تماس‌گیرندگان تنظیم می‌شود، مگر اینکه از طریق روش‌های ذیل برای تماس ‌گیرندگان خاص انتخاب شده باشد.

خدمت صوتی: همین که مشترک یک نغمه تماس گیرنده را انتخاب کند از او پرسان می‌شود که آن را برای همه تماس ‌گیرندگان یا تماس‌گیرندگان خاص تنظیم کند. به منظور تنظیم برای مشترک تماس ‌گیرنده خاص، از او خواسته می‌شود تا شماره تماس 9 رقمی داخلی ای را وارد نماید که مشترک می خواهد نغمه را برای او تنظیم کند و شماره را تایید کند.

مینیوی مشترک: هنگامی که مشترک نغمه تماس گیرنده دلخواه خویش را انتخاب نماید، از او پرسان می شود که ایا می خواهد نغمه را برای تمام تماس گیرندگان انتخاب نماید یا برای تماس گیرنده خاص. به منظور تنظیم برای مشترک تماس ‌گیرنده خاص، از او خواسته می‌شود تا شماره تماس 9 رقمی داخلی ای را وارد نماید که مشترک می خواهد نغمه را برای تنظیم کند و جهت تایید نمودن شماره، کلید 1 را فشار دهند.

ویب: هنگامی که مشترک نغمه تماس گیرنده دلخواه خویش را انتخاب نماید، از او پرسان می شود که ایا می خواهد نغمه را برای تمام تماس گیرندگان انتخاب نماید یا برای تماس گیرنده خاص. به منظور تنظیم برای مشترک تماس ‌گیرنده خاص، از او خواسته می‌شود تا شماره تماس 9 رقمی داخلی ای را وارد کند که مشترک می خواهد نغمه را برای او تنظیم کند و جهت تایید نمودن شماره، کلید 1 را فشار دهند

مشترک راجستر شده در نغمات تماس گیرنده می تواند یک مطلب نغمه تماس گیرنده را به طریقه های ذیل هدیه دهند

خدمت صوتی: بعد از انتخاب نمودن مطلب نغمات تماس گیرنده از مشترک پرسان می شود که ایا می خواهد نغمه را هدیه دهد یا خیر. برای هدیه کردن مطلب از تماس گیرنده خواسته می شود که شماره تماس داخلی 9 رقمی را وارد نماید و شماره را تایید کند.

مینیوی مشترک: بعد از انتخاب نمودن مطلب نغمات تماس گیرنده از مشترک پرسان می شود که ایا می خواهد نغمه را هدیه دهد یا خیر. برای هدیه کردن مطلب از تماس گیرنده خواسته می شود که شماره تماس داخلی 9 رقمی را وارد نماید و شماره را تایید کند.

پیام کتبی: بعد از انتخاب نمودن مطلب نغمات تماس گیرنده از مشترک پرسان می شود که ایا می خواهد نغمه را هدیه دهد یا خیر. برای هدیه کردن مطلب از تماس گیرنده خواسته می شود که شماره تماس داخلی 9 رقمی را وارد نماید و شماره را تایید کند. به هدیه دهنده و دریافت کننده هدیه از طریق پیام کتبی اطلاع داده می شود. بعد از آن که مطلب هدیه گردید، هدیه دهنده این حق را دارد که هدیه را قبول یا رد کند.

برای هدیه کردن یک نغمه، از حساب هدیه دهنده 10 افغانی وضع می گردد.

آذان یک خدمت کاملاً متفاوت است؛ با این خدمت مشترکین می توانند به تماس گیرندگان خود فرصت دهد تا هنگام برقراری تماس در اوقات نماز آذان را بشنوند. تماس گیرندگان هنگام برقراری تماس در سایر اوقات، مطلب/ نغمه تماس گیرنده را می شنوند، اگر آن را دانلود نموده باشند

از حساب مشترک در بدل فعالسازی خدمت آذان 10 افغانی وضع می گردد. مدمت اعتبار آذان برای همیشه می باشد و تجدید نمی گردد. برای فعالسازی خدمت آذان اشتراک در خدمت نغمات تماس گیرنده حتمی می باشد و تنها خدمت نغمات تماس گیرنده تجدید خواهد شد.

مشترک می تواند خدمت آذان را از راه های ذیل فعال سازد

خدمت صوتی: بعد از دایل نمودن کود 8863 از مشترک پرسان می گردد که ایا می خواهد در خدمت نغمات تماس گیرنده اشتراک کند یا در خدمت آذان، مشترک باید خدمت آذان را انتخاب نماید و رهنمایی ها را تعقیب نماید.

پیام کتبی: مشترک باید در صفحه پیام “Azan” نوشته و آن را به کود کوتاه 8863 ارسال نماید.

مینیوی USSD: کود کوتاه #886* را دایل نمایید و فعالسازی خدمت آذان را انتخاب نمایید. ویب سایت: روی لینک ذیل کلیک کنید لینک: Callertunes.mtn.com.af و فعالسازی خدمت آذان را انتخاب نمایید

مشترک می تواند خدمت آذان را از طریق راه های ذیل فعال سازد

پیام کتبی: در صفحه پیام ”Unsub Azan“ نوشته و به کود کوتاه 8863 ارسال نمایید

خدمت صوتی: کود کوتاه 8863 و برای خدمت آذان کلید 1 را فشار دهید. اگر خدمت فعال گردیده باشد از شما خواسته خواهد شد که آن را غیرفعال سازید.

مینیوی USSD: کود کوتاه #886* را دایل نمایید و آذان را انتخاب کنید. اگر خدمت فعال گردیده باشد از شما خواسته خواهد شد که آن را غیرفعال سازید.

ویب: روی لینک Callertunes.mtn.com.af کلیک کنید و فعالسازی خدمت آذان را انتخاب نمایید

ترکیب به معنای بسته است، سه ترکیب تعریف شده از طرف سیستم وجود دارد. برای جزئیات بیشتر به جدول ذیل مراجعه نمایید.

Bundle No of Songs Charges
1 2 Songs AFA 15
2 3 Songs AFA 20
3 5 Songs AFA 30

مشترک می تواند ترکیب/بسته نغمات تماس گیرنده را از راه های ذیل فعال سازد.

پیام کتبی: برای بسته 2 آهنگ: در صفحه پیام “SHU <2>” بنویسید و به 8863 ارسال نمایید.

برای بسته 3 آهنگ: در صفحه پیام “SHU <3>” بنویسید و به 8863 ارسال نمایید.

برای بسته 5 آهنگ: در صفحه پیام “SHU <5>” بنویسید و به 8863 ارسال نمایید.

خدمت صوتی: کود کوتاه صوتی 8863 را دایل نمایید و برای ترکیبات تعیین شده از طرف سیستم کلید 3 را فشار دهید.

مینیوی مشترک: برای بسته 5 آهنگ کود #17*886* را دایل نمایید/ برای بسته 3 آهنگ کود #16*886* را دایل نمایید/ برای بسته 2 آهنگ کلید کود #15*886* را دایل نمایید.

ویب سایت: روی لینک Callertunes.mtn.com.af کلیک کنید و بسته ای را انتخاب نمایید که برای شما مناسب است.

ترکیب/بسته تعیین شده از طرف سیستم از طریق خدمت صوتی، مینیوی مشترک و پورتل ویب غیرفعال گردیده می تواند. کود کوتاه 8863 یا #886* را دایل نمایید، به مینیوی کمک و مدیریت بروید و سپس برای مدیریت آهنگ ها کلید 3 را فشار دهید، ترکیب را انتخاب کنید و از شما پرسیده خواهد شد که ایا می خواهید آن را برای تماس گیرندگان تان انتخاب کنید یا آن را غیرفعال سازید.

ترکیب تعیین شده توسط کاربر عبارت از بسته ای است که از طرف کاربر تعیین گردیده. مشترک می تواند از طریق آن یک لیستی از نغمات تماس گیرنده را دانلود کند و آن ها را یکی پس از دیگر به تماس گیرنده پخش کند. ترکیب تعیین شده از طرف کاربر بطور خودکار به تمام مشترکین فعال گردیده. اگر از طرف کدام مشترک غیرفعال گردیده باشد، با فعالسازی از مینیوی کمک و مدیریت کار نخواهد کرد. مشترک بعد از فعالسازی آن باید به مدیریت نغمات/ آهنگ ها برود و آهنگ ها را برای تماس گیرنده گان تنظیم نماید تا به نوبت پخش گردد.

نغمه نام یک ویژگی جدید است که دریافت کننده تماس نام خویش را به عوض نغمات تماس گیرنده تنظیم می نماید تا به تماس گیرنده گان پخش گردد. برای تنظیم نمودن نغمه نام، در صفحه پیام NT نوشته و به شماره 8863 ارسال نمایید. اگر نام از قبل در لیست نام ها موجود باشد، از شما خواسته می شود با NT 1 پاسخ دهید یا مشترک باید نام را از طریق ”ایجاد نام“ ایجاد نماید. نام جدید در مدت 72 ساعت تشخیص خواهد شد و به مشترک از طریق پیام کتبی اطلاع داده میشود که کود نغمه نام موجود است.

یک مشترک می تواند در یک زمان الی 10 نغمه تماس گیرنده را دانلود نماید.

مشترک می تواند لیست نغمات تماس گیرنده فعلی خویش را از راه های ذیل مشاهده نماید.

خدمت صوتی: کود کوتاه 8863 را دایل نموده، برای کمک و مدیریت کلید * را فشار دهید، سپس کلید مدیریت نغمه را فشار دهید.

پیام کتبی: در صفحه پیام ”List“ نوشته به کود 8863 ارسال نمایید: کود کوتاه #886* را دایل نموده، برای مدیریت کلید 9 را فشار دهید، سپس کلید 1 را فشار دهید.

ویب سایت: روی لینک Callertunes.mtn.com.af کلیک کنید و به لیست آهنگ ها بروید.

هزینه تماس به کود کوتاه 8863 فی دقیقه 1 افغانی می باشد.

نغمه تماس گیرنده از راه های ذیل حذف می گردد. پیام کتبی: در صفحه پیام”DEL“  بنویسید و به کود کوتاه 8863 ارسال نمایید

خدمت صوتی: کود کوتاه 8863 را دایل نمایید، برای مینیوی کمک و مدیریت کلید * را فشار دهید، سپس برای مدیریت نغمات کلید 3 را فشار دهید و نغماتی را انتخاب کنید که می خواهید آنها را حذف کنید.

مینیوی USSD: کود کوتاه #886* را دایل نمایید، برای مدیریت حساب کلید 9 را فشار دهید، سپس برای مدیریت نغمات کلید 1 را فشار دهید و نغمه را انتخاب نموده و حذف کنید.

خدمت نغمات تماس گیرنده از راه های ذیل غیرفعال گردیده می تواند پیام کتبی: در صفحه پیام ”Dreg“ نوشته و به کود کوتاه 8863 ارسال نمایید.

خدمت صوتی: کود کوتاه 8863 را دایل نمایید، برای مدیریت حساب کلید ستاره را فشار دهید، سپس کلید 2 را فشار دهید.

مینیوی USSD: کود کوتاه #886* را دایل نمایید، برای مدیریت حساب کلید 9 را فشار دهید و برای غیرفعالسازی خدمت کلید 3 را فشار دهید.