خدمات اضافه کردن کریدت

Me2U

Me2U یک خدمت انتقال کریدت است که با استفاده از آن می توانیم از یک حساب موبایل به حساب موبایل دیگر کریدت انتقال دهیم.

شما می توانید در یک معامله حداقل 10 افغانی و حداکثر 100 افغانی کریدت را انتقال دهید

2 افغانی فیس هر معامله قبل اجرا می باشد

مشخصات و استفاده

انتقال کریدت از طریق پیام کتبی: در صفحه پیام TR <فاصله> مقدار کریدت <فاصله> شماره تلیفون بدون از 0 بنویسید و به شماره 776 ارسال نمایید. بطور مثال TR 50 772221344 و به 776 ارسال نمایید.

ارسال کریدت از طریق مینیوی USSD: *776*2*مقدار کریدت*شماره تلیفون# را بنویسید