خدمات

رهنمایی های صحی و تیلی داکتر ام تی ان

ام تی ان شما را کمک می کند تا با دایل نمودن کود 131 از داکتران ورزیده مشوره های صحی دریافت کنید. از ساعت 8:00 صبح الی 10:00 شب تماس بگیرید و برای حل مشکلات صحی خویش کمک دریافت کنید

همچنان مشترکین می توانند به معلومات در مورد امراض شایع در منطقه، اعراض و علایم، علت ها، وقایه و رهنمایی ها در مورد تداوی آن ها از طریق رهنمایی های صوتی از قبل ضبط شده گوش دهند

این خدمت در زبان های دری، پشتو و انگلیسی قابل دسترس است.

کود کوتاه 131 خدمت صوتی را دایل نمایید، زبان و بسته مورد نظر خود را انتخاب کنید.

جزئیات بسته:

نوع بسته قیمت بسته دقایق بسته مدت اعتبار
بسته روزانه 4 افغانی 30 1 روز
بسته هفته وار 20 افغانی 120 7 روز
بسته ماهانه 45 افغانی 180 30 روز

برای معلوم نمودن دقایق باقیمانده خویش کود کوتاه ”131“ خدمت صوتی را دایل نموده، برای مدیریت حساب کلید 0 را فشار دهید و سپس برای دیدن دقایق باقیمانده خویش کلید 4 را فشار دهید.

کود کوتاه 131 را دایل نمایید، برای تنظیم حساب کلید ”0“ را فشار دهید، برای غیرفعالسازی کلید ”3“ را فشار دهید و برای تایید دوباره کلید ”1“ را فشار دهید.