خدمات

پورتل معلوماتی و تفریحی صوتی ام تی ان

با پورتل معلوماتی و تفریحی صوتی ام تی ان مشترکین می توانند به اشعار، قصه ها، افکار روز، فکاهیات، خدمات سبک زندگی، فیلم های اسلامی، کمنتری های زنده بازی ها و سایر مطالب گوش دهند.

این خدمت در زبان های دری، پشتو و انگلیسی قابل دسترس است.

کود کوتاه 900 خدمت صوتی را دایل نمایید، زبان و بسته مورد نظر خود را انتخاب نمایید.

جزئیات بسته:

نوع بسته قیمت بسته دقایق بسته مدت اعتبار
بسته روزانه 4 افغانی 30 1 روز
بسته هفته وار 20 افغانی 120 7 روز
بسته ماهانه 45 افغانی 180 30 روز

برای معلوم نمودن دقایق باقیمانده خویش کود کوتاه صوتی ”900“ را دایل نموده، برای مدیریت حساب کلید “0” را فشار دهید و بعد برای معلوم نمودن دقایق باقیمانده خویش کلید “4” را فشار دهید.

کود کوتاه 900 را دایل نمایید، سپس برای مدیریت حساب خویش کلید “0” را فشار دهید، برای غیرفعالسازی “3” را فشار دهید و سپس برای تایید کلید  “1” را فشار دهید.