خدمات

ام تی ان مهربان

مشترکین ام تی ان افغانستان می توانند با خدمت ام تی ان مهربان با عزیزان خویش در ارتباط بمانند و هنگامی که کریدت آنها تمام گردیده باشد، تماس ها برقرار نمایند. طرف (الف) از طرف (ب) می خواهد که هزینه تماس او را پرداخت نماید. در صورتیکه طرف (ب) درخواست را بپذیرد، تماس آغاز می گردد و هزینه آن از حساب طرف (ب) وضع می گردد. از حساب طرف (ب) فی دقیقه 4 افغانی وضع می گردد.

طریقه فعالسازی

برای برقراری تماس از طریق ام تی ان مهربان مراحل ذیل را تعقیب نمایید: (در صورتی که طرف (الف) برقرار کننده و طرف (ب) دریافت کننده تماس باشد).

مرحله 1: طرحف (الف) 444 را دایل می نماید 

مرحله 2: طرف (الف) به پیام از قبل ضبط شده در زبان مورد نظر خویش (انگلیسی، دری یا پشتو) گوش می دهد

مرحله 3: هنگامی که طرف (الف) زبان مورد نظر خود را انتخاب نمود، پیام صوتی از قبل ضبط شده را می شنود که می گوید: ”به خدمت ام تی ان مهربان خوش آمدید، لطفاً شماره 10 رقمی ام تی ان را وارد نمایید که می خواهید هزینه این تماس شما را پرداخت نماید“

مرحله 4: طرف (الف) بعد از وارد نمودن شماره 10 رقمی پیام از قبل ضبط شده را می شنود که می گوید: ”شماره طرف (ب)، برای تایید نمودن کلید 1 را فشار دهید، برای وارد نمودن دوباره کلید 2 را فشار دهید.“ لطفاً منتظر باشید ما درخواست شما را انتقال می دهیم

مرحله 5: در صورتیکه درخواست را طرف (ب) بپذیرد یک پیام صوتی از قبل ضبط شده پخش می گردد: ”لطفاً صبر کنید تا ما درخواست شما را به طرف (ب) انتقال دهیم“ طرف (ب) یک تماس را با پیام از قبل ضبط شده دریافت خواهد کرد. ”شما از شماره طرف (الف) یک درخواست دارید تا هزینه این تماس را پرداخت نمایید“ برای پذیرفتن، کلید 1 و برای رد نمودن کلید 2 را فشار دهید.

مرحله 6: طرف (ب) تماس را قبول می کند و تماس بین دو طرف برقرار می گردد.

مرحله 7: در صورتی که طرف (ب) درخواست را رد نماید، طرف (الف) یک پیام صوتی از قبل ضبط شده را می شنود: ”درخواست برقراری تماس شما رد شد“