خدمات

خدمت صوتی 901 نعت و نشید ام تی ان

مشترکین می توانند با پورتل خدمت صوتی نعت و نشید ام تی ان به آذان، نعت ها، نشید ها، تقریر های علما، اسماء الحسنی، طب نبوی و سایر مطالب گوش دهند؛

این خدمت در زبان های دری، پشتو و انگلیسی قابل دسترس است.

کود کوتاه 901 خدمت صوتی را دایل نمایید، زبان و بسته مورد نظر خود را دایل نمایید.

جزئیات بسته:

نوع بسته قیمت بسته دقایق بسته مدت اعتبار
بسته روزانه 4 افغانی 30 1 روز
بسته هفته وار 20 افغانی 120 7 روز
بسته ماهانه 45 افغانی 180 30 روز

برای معلوم نمودن دقایق باقیمانده خویش کود کوتاه صوتی ”901“ را دایل نموده، برای مدیریت حساب کلید ”0“ را فشار دهید و بعد برای معلوم نمودن دقایق باقیمانده خویش کلید ”4“ را فشاره دهید.

کود کوتاه 901 را دایل نمایید، سپس برای مدیریت حساب خویش کلید ”0“ را فشار دهید، برای غیرفعالسازی ”3“ را فشار دهید و سپس برای تایید کلید ”1“ را فشار دهید.