اخبار، خدمات معلوماتي و تفریحي

تفریحی و معلوماتی

حالا شما می توانید چندین خدمت را در یک بسته بدست آورید!
پورتل معلوماتی و تفریحی ام تی ان یک خدمت جدید است، شما میتوانید از این طریق برنامۀ بشنو بخند را بطور زنده بشنوید، از فلم ها و درامه ها به زبان خویش لذت ببرید، موسیقی، کمنتری مسابقات، اخبار، طرز زنده گی، رهنمایی های صحی، اشعار، داستان ها و دیگر مظالب را بطور زنده بشنوید.
همین حالا شمارۀ 900 را دایل نموده و این خدمت را فعال کنید.

موضوعات مرتبط