اخبار، خدمات معلوماتي و تفریحي

اسلامی

با خدمت اسلامی ام تی ان مشترکین میتوانند از طریق تلیفون در هفت روز هفته با علما صحبت کنند. علاوه بر این شما می توانید تلاوت قرانکریم را با ترجمه از طریق موبایل تان بشنوید. در این خدمت مطالب و بخش های گونا گون میباشد که دانش اسلامی مشترکین را بیشتر میکند. شما می توانید احادیث، طریقۀ نماز، تسیبحات، سیرت حضرت محمد صلی الله علیه وسلم، مقام زن در اسلام، معلومات در بارۀ اسلام و ساینس را بیاموزید.
چگونه فعال نماییم؟
شمارۀ 905 را دایل نمایید و رهنمایی های صوتی را تعقیب کنید.

موضوعات مرتبط