پیشکش ها

ساعات تخفیف یافتۀ روز جمعه

روز جمعه برای اکثریت ما بهترین روز است زیرا این روز آغاز رخصتی است! حالا شما میتوانید با پیشکش تخفیف یافتۀ روز جمعه همه روز ها را مانند روز جمعه احساس کنید. با این پیشکش ها شما میتوانید با تمام شماره های ام تی ان از ۶:۰۰ الی ۱۶:۰۰ بجه با نرخ تخفیف یافته ۰.۲ افغانی فی دقیقه با فیس اشتراک ۱۰ افغانی تماس بگیرید.

چگونه کار میکند؟

برای اشتراک پیام خالی را به ۶۴۱ ارسال نمایید.

هزینه:

۱۰ افغانی منحیث فیس خدمت وضع میگردد.

شرایط و مقررات:

  • این پیشکش در صورت اشتراک قابل استفاده میباشد و فقط برای مشترکین پیش پرداخت قابل دسترس است.
  • ۱۰ افغانی منحیث فیس خدمت وضع میگردد.
  • هزینه این پیشکش بر اساس دقیقه وضع میگردد.
  • پیشکش فقط از ۴:۰۰ الی ۱۶:۰۰ مدار اعتبار میباشد.

این پیشکش فقط برای شماره های ام تی ان مدار اعتبار میباشد.

 

پیشکش های مرتبط