پیشکش ها

نرخ کاهش یافتۀ تماس های داخلی ام تی ان

مرور کلی:

نام خدمت: پیشکش نرخ کاهش یافتۀ تماس های داخلی ام تی ان

پیشکش نرخ کاهش یافتۀ تماس های داخلی ام تی ان یک پیشکش تماس های صوتی است که بر اساس تقاضای بازار بطور خاص برای مشترکین پیش پرداخت ام تی ان ایجاد گردیده. با این پیشکش مشترکین ام تی ان افغانستان میتوانند به تمام شبکه های داخلی در بدل نرخ واحد ۱.۵ افغانی فی دقیقه و ۴ افغانی فیس روزانه تماس بگیرند، فیس روزانه بطور دورانی همه روزه از حساب اصلی مشتری وضع میگردد.

برای اشتراک مشتری باید در صفحۀ پیام ۱ نوشته و به شمارۀ ۵۱۳ ارسال نماید.

جزئیات پیشکش

نام پیشکش تماس به شماره های ام تی ان تماس به سایر شبکه ها نوع مصرف فیس روزانه مدت اعتبار
نرخ کاهش یافتۀ تماس های داخلی ۱.۵ افغانی ۱.۵ افغانی 60 ثانیه 4 افغانی یک روز

 

 

سوالات پرسیده شده؟

پاسخ: پیشکش نرخ کاهش یافتۀ تماس های داخلی ام تی ان یک پیشکش تماس های صوتی است که بر اساس تقاضای بازار بطور خاص برای مشترکین پیش پرداخت ام تی ان ایجاد گردیده. با این پیشکش مشترکین ام تی ان افغانستان میتوانند به تمام شبکه های داخلی در بدل نرخ واحد ۱.۵ افغانی فی دقیقه و ۴ افغانی فیس روزانه تماس بگیرند، فیس روزانه بطور دورانی همه روزه از حساب اصلی مشتری وضع میگردد.

پاسخ: اشتراک در پیشکش نرخ کاهش یافتۀ تماس های داخلی ۴ افغانی هزینه دارد.

پاسخ: برای اشتراک در این پیشکش، مشتری باید در صفحۀ پیام ۱ نوشته و به شمارۀ ۵۱۳ ارسال نماید.

پاسخ: نخیر. این پیشکش برای تماس به تمام شبکه های داخلی قابل استفاده میباشد.

پاسخ: نخیر. این پیشکش فقط برای تماس های داخلی (برای ام تی ان و سایر شبکه های داخلی) قابل استفاده میباشد.

پاسخ: نخیر. این پیشکش فقط برای مشترکین پیش پرداخت قابل استفاده میباشد.

پاسخ: این پیشکش برای همان روز اشتراک مدار اعتبار میباشد.

پیشکش های مرتبط