پیشکش ها

پیشکش شبانه

با پیشکش جدید شبانه ام تی ان مشترکین پیش پرداخت میتوانند از ۱۰:۰۰ شب الی ۶:۰۰ صبح با شماره های ام تی ان فی دقیقه در بدل ۰.۱۰ افغانی تماس بگیرند، در بدل ۰.۱۰ افغانی پیام ارسال نمایند و از فی ام بی انترنت در بدل ۰.۱۰ افغانی استفاده کنند. فیس اشتراک روزانه ۳ افغانی وضع میگردد.

  • پیشکش بطور خودکار قابل تجدید است.
  • برای فعال نمودن این پیشکش در صفحۀ پیام ۱ نوشته و به ۱۲۱۲ ارسال نمایید.
  • برای غیر فعال نمودن این پیشکش U را به ۱۲۱۲ ارسال نمایید.

پیشکش های مرتبط