مرور کلی

آیا شما پیام های کتبی زیاد ارسال می کنید؟ پس با بسته های پیام های کتبی ما می توانید به هر قدری که خواسته باشید به سایر مشتریان ام تی ان پیام ارسال کنید و از آن لذت ببرید. بستۀ دلخواه تان را انتخاب کنید و در یکی از بسته های روزانه، هفته وار و یا ماهانۀ ما اشتراک نمایید.

موضوعات مرتبط

Cash

بسته های انترنت

بستۀ یک ساعته -روزانه وهفته وارCash

بسته های صوتی

بسته های صوتی ام تی ان ایرانسلCash

پلان های تعرفه یی

سیم کارت های پیش پرداخت