بسته یک ساعته

ام تی ان حالا بستۀ انترنت را به نرخ مناسب ۱۵ افغانی فی ساعت عرضه می نماید. در هر جا که هستید با دوستان، فامیل و کار و بار تان از طریق انترنت ام تی ان در ارتباط باشید.

نام بسته اندازه نرخ مدت اعتبار فعال کردن تجدید خودکار
یک ساعته 1200 ام بی 15 افغانی 1 ساعت 61#*344* نخیر

بستۀ انترنت یک ساعته قابل تجدید خودکار نمی باشد.

بسته روزانه

آیا میخواهید از انترنت استفاده نمایید؟ حالا، تمام مشترکین پیش پرداخت و پس پرداخت 2G و 3G ام تی ان میتوانند بستۀ روزانۀ 100 ام بی انترنت را به قیمت مناسب برای مدت 24 ساعت بدست آورد، با بستۀ جدید روزانۀ انترنتی ام تی ان شما میتوانید با دوستان و اعضای فامیل خویش در هر مکان در ارتباط باشید.

نام بسته اندازه نرخ مدت اعتبار فعال کردن غیر فعال کردن
روزانه 140 ام بی 15 افغانی 24 ساعت 12#*344* 8#*344*

تجدید خودکار:بلی

مشترک میتواند ام بی باقیمانده و مدت اعتبار آنرا به طریقه های ذیل معلوم نماید؛ به طور مستقیم از طریق #7*USSD *344*، یا #344* را دایل نماید و کلید 7 را فشار دهد همچنان 7 را در پیام کتبی نوشته و به شمارۀ 344 ارسال نماید.

بسته هفته وار

آیا میخواهید از تازه ترین اخبار آگاهی داشته باشید، در انترنت جستجو نمایید و به رسانه های اجتماعی سر بزنید؟ حالا تمام مشترکین پیش پرداخت و پس پرداخت 2G و 3G ام تی ان میتوانند بستۀ جدید هفته وار ما را بدست آورند بدون اینکه به هزینۀ زیاد آن نگران باشند.

نام بسته اندازه نرخ مدت اعتبار فعال کردن غیر فعال کردن
هفته وار 830 ام بی 89 افغانی 7 روز 22#*344* 8#*344*

تجدید خودکار:بلی

مشترک میتواند ام بی باقیمانده و مدت اعتبار آنرا به طریقه های ذیل معلوم نماید؛ به طور مستقیم از طریق #7*USSD *344*، یا #344* را دایل نماید و کلید 7 را فشار دهد همچنان 7 را در پیام کتبی نوشته و به شمارۀ 344 ارسال نماید.

موضوعات مرتبط

Cash

بسته های انترنت

بستۀ یک ساعته -روزانه وهفته وارCash

بسته های انترنت

بسته ماهوارCash

بسته های انترنت

بسته های شبانۀ