دید کُلی

آیا میخواهید از انترنت رایگان استفاده نمایید و پول تانرا دوباره برای تماس های داخلی و خارجی بدست آورید؟ حالا تمام مشترکین در بسته های کامبوی ما با نرخ مناسب با مدت اعتبار ۳۰ روز اشتراک کنند، انترنت رایگان و کریدت خویش را دوباره برای تماس های داخلی و خارجی بدست آورند. با بسته های جدید ماهوار کامبوی ام تی ان هر جا که هستید میتواند با فامیل و دوستان خویش در ارتباط باشید.

چگونه کار میکند؟

برای اشتراک در بسته های کامبو ام تی ان #247* را دایل نموده بعد با کلید 3 سپس با کلید 2 پاسخ دهید و رهنمایی ها را تعقیب کنید.

 

بسته قیمت مدت اعتبار مقدار انترنت دقایق به شماره های امتی ان پیام های کتبی

به شماره های ام تی ان

بسته‌ی ماهوار کامبو  725 افغانی  30 روز 6.8GB+500MB FB 150 150

موضوعات مرتبط

Cash

بسته های کامبو

بسته های کامبو