دید کلی

آیا میخواهید از انترنت رایگان استفاده نمایید و پول تانرا دوباره برای تماس های داخلی و خارجی بدست آورید؟ حالا تمام مشترکین G3 و G2 پیش پرداخت ام تی ان میتوانند در بسته های کامبوی ما با نرخ مناسب با مدت اعتبار ۳۰ روز اشتراک کنند، انترنت رایگان و کریدت خویش را دوباره برای تماس های داخلی و خارجی بدست آورند. با بسته های جدید ماهوار کامبوی ام تی ان هر جا که هستید میتواند با فامیل و دوستان خویش در ارتباط باشید.

چگونه کار میکند؟

برای استفاده از این بسته ها شما باید مشتری ام تی ان باشید. در بسته های کامبو صوتی/ انترنت اشتراک نمایید انترنت رایگان و پول خویش را پس برای تماس های داخلی و خارجی بدست آورید.

برای اشتراک در بسته های کامبو ام تی ان #344* را دایل نموده، با 2 پاسخ دهید و رهنمایی ها را تعقیب کنید.

 

بسته قیمت مدت اعتبار مقدار انترنت دقایق به شماره های امتی ان پیام های کتبی

به شماره های ام تی ان

بسته‌ی ماهوار کامبو  725 افغانی  30 روز 6.8GB+500MB FB 150 150

موضوعات مرتبط

Cash

بسته های کامبو

بسته های کامبو