آیا میخواهید از انترنت استفاده نمایید؟ حالا، تمام مشترکین پیش پرداخت و پس پرداخت 2G/3G/ و 4G ام تی ان میتوانند بستۀ روزانۀ 100 ام بی انترنت را به قیمت مناسب برای مدت 24 ساعت بدست آورد، با بستۀ جدید روزانۀ انترنتی ام تی ان شما میتوانید با دوستان و اعضای فامیل خویش در هر مکان در ارتباط باشید.

چگونه استفاه میشود؟

برای استفاده از این پیشکش عالی، شما باید مشتری ام تی ان باشید. به گونۀ ساده در بستۀ روزانۀ انترنت ما اشتراک نمایید و 100 ام بی انترنت را فقط در بدل 15 افغانی برای 24 ساعت بدست آورید. برای فعال نمودن فقط #12*344* را دایل نمایید و یا 12 را به 344 ارسال نمایید.

این بسته برای تمام مشترکین پیش پرداخت و پس پرداخت 2G/3G و 4G در سر تا سر افغانستان قابل دسترس میباشد.

نام بسته اندازه نرخ مدت اعتبار فعال کردن غیر فعال کردن معلوم نمودن اندازه و مدت اعتبار انترنت تجدید خودکار
روزانه 100 ام بی 15 افغانی 24 ساعت 12#*344* 8#*344* 7#*344* بلی

شرایط / مقررات

 • تمام مشرکین پیش پرداخت و پس پرداخت 2G / 3G و 4G ام تی ان میتوانند در بستۀ انترنت 100 ام بی اشتراک نمایند.
 • مشترک میتواند در بستۀ انترنت 100 ام بی از طریق تمام مجرا های فعال سازی قابل دسترس مانند USSD مستقیم #12*344*، با دایل نمودن #344* و فشار دادن کلید 1 همچنان با ارسال نمودن 12 به شمارۀ 344 اشتراک نماید.
 • مدت اعتبار بستۀ روزانۀ انترنت 24 ساعت میباشد.
 • مشترک میتواند چندین بار در یک بسته اشتراک نماید.
 • در صورت چندین بار اشتراک در بستۀ روزانه، ام بی انترنت مشترک با هم یکجا میشود و مدت اعتبار آن به 24 ساعت میرسد.
 • در صورتیکه مشترک در یک بسته اشتراک نموده باشد، در دیگر بسته ها نیز اشتراک کرده میتواند.
 • در صورت اشتراک چند گانه، هر بسته بر اساس اولویت مصرف میگردد و مدت اعتبار آن به ترتیب تمام میشود.
 • بستۀ روزانۀ انترنت 100 ام بی بعد از ختم مدت اعتبار آن به طور خود کار قابل تجدید میباشد.
 • فقط بستۀ که آخرین بار فعال شده به طور خودکار تجدید میگردد.
 • در صورتیکه مشترک در حساب خویش کریدت کافی نداشته باشد، تجدید خود کار بسته به مدت 72 ساعت به تعویق انداخته میشود. اگر مشترک در جریان این مدت به حساب خود مقدار لازم کریدت را اضافه نماید؛ آخرین بسته ایکه فعال نموده به طور خودکار تجدید میگردد.
 • مشترک این بسته را از طریق تمام مجرا های قابل دسترس غیر فعال کرده میتواند؛ به طور مستقیم از طریق #8*USSD *344*، با دایل نمودن #344* و فشار دادن کلید 8 و بعداً کلید 1، و با ارسال نمودن D به شمارۀ 344.
 • غیر فعال نمودن بسته بالای ام بی باقیماندۀ مشترک الی ختم مدت اعتبار آن تاثیر ندارد.
 • غیر فعال سازی فقط تجدید خودکار را متوقف میسازد.
 • ام بی باقیماندۀ مشترک بعد از ختم مدت اعتبار آن ضبط میگردد.
 • مشترک میتواند ام بی باقیمانده و مدت اعتبار آنرا به طریقه های ذیل معلوم نماید؛ به طور مستقیم از طریق #7*USSD *344*، یا #344* را دایل نماید و کلید 7 را فشار دهد همچنان 7 را در پیام کتبی نوشته و به شمارۀ 344 ارسال نماید.

موضوعات مرتبط

Cash

بسته های انترنت

بستۀ یک ساعته -روزانه وهفته وارCash

بسته های صوتی

بسته های صوتی ام تی ان ایرانسلCash

پلان های تعرفه یی

سیم کارت های پیش پرداخت