آیا شما از ارسال پیام زیاد استفاده می کنید؟ ام تی ان به شما فرصت می دهد تا بستۀ را که برای تان مناسب است انتخاب کنید، و به سایر مشتریان ام تی ان هر قدری که خواسته باشید پیام ارسال کنید. بسته های پیام های کتبی روزانۀ ما به شما فرصت می دهد تا در مقابل پرداخت یک بار فیس، در یک روز به تعداد ۱۰۰۰ پیام کتبی ارسال کنید.

طریقه فعال نمودن:

برای اشتراک در بسته پیام های کتبی روزانه #676* را دایل نمایید و با ۱ پاسخ دهید و یا به جدول ذیل مراجعه کنید.

نوع بسته هزینه تعداد پیام ها مدت اعتبار معلوم نمودن پیام ها فعال نمودن از طریق پیام های کتبی غیر فعال نمودن از طریق پیام های کتبی
روزانه 15 افغانی 1000 1 روز 92#*789* 4 را به شمارۀ 676 ارسال نمایید 5 را به شمارۀ 676 ارسال نمایید

موضوعات مرتبط

Cash

بسته های پیام کتبی

بسته های روزانهCash

بسته های پیام کتبی

بسته های هفته وارCash

بسته های پیام کتبی

بسته های ماهوار