این خدمات چگونه کار می کند:
برای اشتراک به بستۀ روزانه کوچک تماس ام تی ان، در صفحۀ پیام تان 7 نوشته و آنرا به شمارۀ 247 ارسال کنید.

برای اشتراک به بستۀ روزانه تماس ام تی ان، در صفحۀ پیام تان 2 نوشته و آنرا به شمارۀ 247 ارسال کنید.

بسته قمت دقایق  مقدار باقیماندۀ غیر فعال ساختن
روزانه کوچک 5 افغانی 8 18#*789* U را به 247 ارسال نمایید
روزانه 25 افغانی 85 25#*789* U را به 247 ارسال نمایید

نوت:

  • دقایق رایگان فقط از ام تی ان به ام تی ان قابل استفاده می باشد.
  • تمام بسته ها به صورت خودکار تجدید میگردد.

موضوعات مرتبط

Cash

بسته های صوتی

بسته های صوتی ام تی ان ایرانسلCash

بسته های صوتی

بسته یک ساعتهCash

بسته های صوتی

بسته روزانه