با بسته های تماس ام تی ان مطابق نیاز تان تماس بگیرید. بستۀ روزانه کوچگ را انتخاب کنید و در مقابل پرداخت یک قیمت، 8 دقیقه را بدست آرید. و با بسته تماس روزانه ام تی ان در مقابل پرداخت یک قیمت 85 دقیقه را بدست آرید.

 

این خدمات چگونه کار می کند:

برای اشتراک به بستۀ روزانه کوچک تماس ام تی ان، در صفحۀ پیام تان 7 نوشته و آنرا به شمارۀ 247 ارسال کنید و یا #247*دایل نمایید .

برای اشتراک به بستۀ روزانه تماس ام تی ان، در صفحۀ پیام تان 2 نوشته و آنرا به شمارۀ 247 ارسال کنید و یا #247*دایل نمایید .

قیمت:

بسته قمت دقایق  هزینه فی دقیقه
روزانه کوچک 5 افغانی 8 0.63
روزانه 25 افغانی 85 0.29

طریقه های فعال و غیر فعال ساختن

  • برای فعال ساختن، عدد مربوط به بستۀ مورد نظر را به شمارۀ 247 ارسال کنید و یا #247* را دایل نمایید.
  • برای دیدن مقدار باقیماندۀ دقایق رایگان تان #18*789* را دایل نمایید.
  • برای غیر فعال ساختن در پیام U نوشته و به شمارۀ 247 ارسال کنید.
  • دقایق رایگان فقط از ام تی ان به ام تی ان قابل استفاده می باشد.

تمام بسته ها به صورت خودکار تجدید میگردد.

موضوعات مرتبط

Cash

بسته های صوتی

بسته های صوتی ام تی ان ایرانسلCash

بسته های صوتی

بسته یک ساعتهCash

بسته های صوتی

بسته روزانه