با بسته تماس یک ساعته ام تی ان مطابق نیاز تان تماس بگیرید. بستۀ یک ساعته ام تی ان را انتخاب کنید و در مقابل پرداخت یک قیمت، 50 دقیقه برای تماس را بدست آرید.

این خدمات چگونه کار می کند:

برای اشتراک در این بسته ، در صفحۀ پیام تان 6 نوشته و آنرا به شمارۀ 247 ارسال کنید و یا #247* را دایل نموده با کلید 2 سپس با کلید 1 پاسخ دهید.

بسته قمت دقایق  هزینه فی دقیقه
یک ساعته 10 افغانی 50 0.2

طریقه های فعال و غیر فعال ساختن

  • برای اشتراک در این بسته ، در صفحۀ پیام تان 6 نوشته و آنرا به شمارۀ 247 ارسال کنید.
  • برای غیر فعال ساختن در پیام U نوشته و به شمارۀ 247 ارسال کنید.
  • دقایق و پیام های کتبی رایگان فقط از ام تی ان به ام تی ان قابل استفاده می باشد.

تمام بسته ها به صورت خودکار تجدید میگردد.

موضوعات مرتبط

Cash

بسته های صوتی

بسته های صوتی ام تی ان ایرانسلCash

بسته های صوتی

بسته یک ساعتهCash

بسته های صوتی

بسته روزانه