آیا میخواهید با بستۀ بزرگتر و مزایای بیشتر انترنت را مرور کنید؟ حالا تمام مشترکین پیش پرداخت و پس پرداخت 2G و 3G  ام تی ان میتوانند بستۀ جدید ماهوار انترنت ما را به قیمت مناسب و مزایای بیشتر بدست آورند. با بستۀ جدید ماهوار انترنتی ام تی ان شما میتوانید با دوستان و اعضای فامیل خویش در هر مکان در ارتباط باشید.

چگونه استفاده میشود؟

برای استفاده ازین پیشکش های عالی شما باید مشترک ام تی ان باشید. به طور ساده در بسته های انترنتی ماهوار ما اشتراک نمایید و دقایق، پیام های کتبی و فیسبوک رایگان را از ام تی ان به ام تی ان بدست آورید.

این بسته برای تمام مشترکین پیش پرداخت و پس پرداخت 2G و 3G ام تی ان در سر تا سر افغانستان قابل دسترس میباشد.

نام بسته اندازه نرخ مدت اعتبار فعال کردن غیر فعال کردن معلوم نمودن اندازه و مدت اعتبار انترنت تجدید خودکار
ماهوار 1 1 جی بی 110 افغانی 30 روز 30#*344* 8#*344* 7#*344* بلی
ماهوار 2 2 جی بی 220 افغانی 30 روز 31#*344* 8#*344* 7#*344* بلی
ماهوار 3 3 جی بی 330 افغانی 30 روز 52#*344* 8#*344* 7#*344* بلی
ماهوار 4 4 جی بی 440 افغانی 30 روز 32#*344* 8#*344* 7#*344* بلی
ماهوار 5 5 جی بی 499 افغانی 30 روز 53#*344* 8#*344* 7#*344* بلی
ماهوار 6 10 جی بی 650 افغانی 30 روز 33#*344* 8#*344* 7#*344* بلی
ماهوار 7 15 جی بی 899 افغانی 30 روز 34#*344* 8#*344* 7#*344* بلی
ماهوار 8 30جی بی 1499 افغانی 30 روز 36#*344* 8#*344* 7#*344* بلی

شرایط / مقررات

 • تمام مشترکین پیش پرداخت و پس پرداخت 2G و 3G ام تی ان میتوانند در بسته های ماهوار انترنت اشتراک نمایند.
 • مشترک میتواند از طریق تمام مجرا های قابل دسترس در هر یکی از بسته های ماهوار انترنتی اشتراک نماید.
 • مدت اعتبار تمام بسته های ماهوار انترنت 30 روز میباشد.
 • مشترک میتواند در هر یک از بسته های ماهوار انترنت چندین بار اشتراک نماید.
 • در صورت اشتراک چند گانه در بستۀ انترنت ماهوار، انترنت مشترک باهم یکجا میشود و مدت اعتبار آن به 30 روز میرسد.
 • در صورتیکه مشترک در یکی از بسته های ماهوار انترنت اشتراک نموده باشد در دیگر بسته های انترنتی نیز اشتراک کرده میتواند.
 • در صورت اشتراک چند گانه، هر بسته بر اساس اولویت مصرف میگردد و مدت اعتبار آن به ترتیب تمام میشود.
 • بسته های ماهوار انترنت بعد از ختم مدت اعتبار آن به طور خودکار قابل تجدید میباشد.
 • تجدید خودکار فقط برای بسته ایکه آخرین بار فعال گردیده قابل اجرا میباشد.
 • در صورتیکه مشترک در حساب خویش کریدت کافی نداشته باشد، تجدید خودکار به مدت 72 ساعت به تعویق انداخته میشود، اگر مشترک در جریان این مدت در حساب خویش مقدار لازم کریدت اضافه نماید؛ آخرین بسته ایکه فعال نموده به طور خودکار فعال میگردد.
 • مشترک این بسته را از طریق تمام مجرا های قابل دسترس غیر فعال کرده میتواند؛ به طور مستقیم از طریق USSD *344*8#، با دایل نمودن #344* و فشار دادن کلید 8 و بعداً کلید 1، و با ارسال نمودن D به شمارۀ 344.
 • غیر فعال نمودن بسته بالای ام بی باقیماندۀ مشترک الی ختم مدت اعتبار آن تاثیر ندارد.
 • غیر فعال کردن فقط تجدید خودکار را متوقف میسازد.
 • بعد از ختم مدت اعتبار بسته، انترنت باقیماندۀ مشترک ضبط میگردد.
 • مشترک میتواند ام بی باقیمانده و مدت اعتبار آنرا به طریقه های ذیل معلوم نماید؛ به طور مستقیم از طریق USSD *344*7#، یا #344* را دایل نماید و کلید 7 را فشار دهد همچنان در پیام کتبی 7 نوشته و به شمارۀ 344 ارسال نماید.

موضوعات مرتبط

Cash

بسته های انترنت

بستۀ یک ساعته -روزانه وهفته وارCash

بسته های انترنت

بسته ماهوارCash

بسته های انترنت

بسته های شبانۀ