حالا با ام تی ان شما می توانید بستۀ را انتخاب کنید که برای تان مناسب است، و به سایر مشتریان ام تی ان به هر قدری که خواسته باشید پیام ارسال کنید و از آن لذت ببرید. به یکی از بسته های ماهانه اشتراک کنید، یک مقدار فیس ناچیز پرداخت کنید و دیگر هیچگاهی نپردازید. شما میتوانید از بستۀ تان در همان لحظه استفاده نموده و لذت ببرید.

طریقه فعال نمودن:

برای اشتراک در بسته پیام های کتبی ماهوار #676* را دایل نمایید و با 3 پاسخ دهید و یا به جدول ذیل مراجعه کنید.

نوع بسته هزینه تعداد پیام ها مدت اعتبار معلوم نمودن پیام ها فعال نمودن از طریق پیام های کتبی غیر فعال نمودن از طریق پیام های کتبی
ماهوار 70 افغانی 10000 30 روز 94#*789* 3 را به شمارۀ 676 ارسال نمایید 5 را به شمارۀ 676 ارسال نمایید

موضوعات مرتبط

Cash

بسته های پیام کتبی

بسته های روزانهCash

بسته های پیام کتبی

بسته های هفته وارCash

بسته های پیام کتبی

بسته های ماهوار